DX9GraphicsApi.cpp 8.3 KB


 1. #include <d3d9.h>
 2. #include "Bild.h"
 3. #include "DLLRegister.h"
 4. #include "Fenster.h"
 5. #include "Globals.h"
 6. #include "GraphicsApi.h"
 7. #include "Kam3D.h"
 8. #include "Textur.h"
 9. #include "Welt3D.h"
 10. #include "Zeit.h"
 11. using namespace Framework;
 12. DirectX9::DirectX9()
 13. : GraphicsApi(DIRECTX9),
 14. pDirect3D(0),
 15. pDevice(0),
 16. pBackBuffer(0),
 17. backRect(new D3DLOCKED_RECT())
 18. {
 19. uiBild = new Bild(1);
 20. }
 21. DirectX9::~DirectX9()
 22. {
 23. backRect->pBits = NULL;
 24. delete backRect;
 25. if (pBackBuffer)
 26. {
 27. pBackBuffer->Release();
 28. pBackBuffer = NULL;
 29. }
 30. if (pDevice)
 31. {
 32. pDevice->Release();
 33. pDevice = NULL;
 34. }
 35. if (pDirect3D)
 36. {
 37. pDirect3D->Release();
 38. pDirect3D = NULL;
 39. getDLLRegister()->releaseDLL("d3d9.dll");
 40. }
 41. uiBild->release();
 42. }
 43. typedef IDirect3D9*(__stdcall* D3D9CreateFunction)(UINT);
 44. void DirectX9::initialize(
 45. WFenster* fenster, Vec2<int> backBufferSize, bool fullScreen)
 46. {
 47. if (pDirect3D)
 48. return GraphicsApi::initialize(fenster, backBufferSize, fullScreen);
 49. GraphicsApi::initialize(fenster, backBufferSize, fullScreen);
 50. HINSTANCE dll = getDLLRegister()->ladeDLL("d3d9.dll", "d3d9.dll");
 51. if (!dll)
 52. {
 53. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 54. new Text("Fehler"),
 55. new Text("DirectX 9 konnte nicht gefunden werden."),
 56. MB_ICONERROR);
 57. return;
 58. }
 59. D3D9CreateFunction direct3DCreate9
 60. = (D3D9CreateFunction)GetProcAddress(dll, "Direct3DCreate9");
 61. if (!direct3DCreate9)
 62. {
 63. getDLLRegister()->releaseDLL("d3d9.dll");
 64. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 65. new Text("Fehler"),
 66. new Text("Der Einstiegspunkt Direct3DCreate9 fon DirectX 9 konnte "
 67. "nicht gefunden werden."),
 68. MB_ICONERROR);
 69. return;
 70. }
 71. pDirect3D = direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);
 72. D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;
 73. ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));
 74. d3dpp.Windowed = !fullScreen;
 75. d3dpp.hDeviceWindow = fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0;
 76. d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
 77. d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_X8R8G8B8;
 78. d3dpp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_ONE;
 79. d3dpp.Flags = D3DPRESENTFLAG_LOCKABLE_BACKBUFFER;
 80. d3dpp.BackBufferHeight = this->backBufferSize.y;
 81. d3dpp.BackBufferWidth = this->backBufferSize.x;
 82. uiBild->neuBild(this->backBufferSize.x, this->backBufferSize.y, 0xFF000000);
 83. HRESULT result = pDirect3D->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
 84. D3DDEVTYPE_HAL,
 85. fenster->getFensterHandle(),
 86. D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPROCESSING | D3DCREATE_PUREDEVICE,
 87. &d3dpp,
 88. &pDevice);
 89. if (result != S_OK)
 90. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 91. new Text("Fehler"),
 92. new Text("DirectX 9 konnte nicht initialisiert werden."),
 93. MB_ICONERROR);
 94. if (pDevice)
 95. result = pDevice->GetBackBuffer(
 96. 0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, &pBackBuffer);
 97. if (result != S_OK)
 98. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 99. new Text("Fehler"),
 100. new Text("DirectX 9 konnte nicht initialisiert werden."),
 101. MB_ICONERROR);
 102. }
 103. void DirectX9::update()
 104. {
 105. if (!pDirect3D) return;
 106. backRect->pBits = NULL;
 107. if (pBackBuffer)
 108. {
 109. pBackBuffer->Release();
 110. pBackBuffer = NULL;
 111. }
 112. if (pDevice)
 113. {
 114. pDevice->Release();
 115. pDevice = NULL;
 116. }
 117. D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;
 118. ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));
 119. d3dpp.Windowed = !fullScreen;
 120. d3dpp.hDeviceWindow = fenster->getFensterHandle();
 121. d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
 122. d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_X8R8G8B8;
 123. d3dpp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_ONE;
 124. d3dpp.Flags = D3DPRESENTFLAG_LOCKABLE_BACKBUFFER;
 125. if (!backBufferSize.x || !backBufferSize.y)
 126. backBufferSize = fenster->getKörperGröße();
 127. d3dpp.BackBufferHeight = backBufferSize.y;
 128. d3dpp.BackBufferWidth = backBufferSize.x;
 129. uiBild->neuBild(backBufferSize.x, backBufferSize.y, 0xFF000000);
 130. HRESULT result = pDirect3D->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
 131. D3DDEVTYPE_HAL,
 132. fenster->getFensterHandle(),
 133. D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPROCESSING | D3DCREATE_PUREDEVICE,
 134. &d3dpp,
 135. &pDevice);
 136. if (result != S_OK)
 137. WMessageBox(fenster->getFensterHandle(),
 138. new Text("Fehler"),
 139. new Text("DirectX 9 konnte nicht initialisiert werden."),
 140. MB_ICONERROR);
 141. if (pDevice)
 142. result = pDevice->GetBackBuffer(
 143. 0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, &pBackBuffer);
 144. if (result != S_OK)
 145. WMessageBox(fenster->getFensterHandle(),
 146. new Text("Fehler"),
 147. new Text("DirectX 9 konnte nicht initialisiert werden."),
 148. MB_ICONERROR);
 149. }
 150. void DirectX9::beginFrame(bool fill2D, bool fill3D, int fillColor)
 151. {
 152. if (fill2D) uiBild->setFarbe(fillColor);
 153. }
 154. void DirectX9::renderKamera(Kam3D* zKamera)
 155. {
 156. Mat4<float> mat = zKamera->getProjectionMatrix();
 157. Mat4<float> inv = zKamera->getViewMatrix().getInverse();
 158. Welt3D* welt = zKamera->zWelt();
 159. ZeitMesser zm = ZeitMesser();
 160. zm.messungStart();
 161. for (int x = 0; x < zKamera->zViewPort()->width; x++)
 162. {
 163. for (int y = 0; y < zKamera->zViewPort()->height; y++)
 164. {
 165. Vec3<float> wPoint
 166. = Vec3<float>(x / (0.5f * zKamera->zViewPort()->width) - 1,
 167. y / (0.5f * zKamera->zViewPort()->height) - 1,
 168. 0.1f);
 169. Vec3<float> wPoint2 = Vec3<float>(wPoint.x, wPoint.y, 1.f);
 170. wPoint.x = (wPoint.x * 0.1f) / mat.elements[0][0];
 171. wPoint.y = (wPoint.y * 0.1f) / mat.elements[1][1];
 172. wPoint2.x = wPoint2.x / mat.elements[0][0];
 173. wPoint2.y = wPoint2.y / mat.elements[1][1];
 174. wPoint = inv * wPoint;
 175. wPoint2 = inv * wPoint2;
 176. Vec3<float> wDir = wPoint2 - wPoint;
 177. uiBild->setPixelDP(x + (int)zKamera->zViewPort()->x,
 178. y + (int)zKamera->zViewPort()->y,
 179. welt->traceRay(wPoint, wDir));
 180. }
 181. }
 182. zm.messungEnde();
 183. Logging::error() << zm.getSekunden() << "\n";
 184. }
 185. void DirectX9::presentFrame()
 186. {
 187. if (!uiBild->getBuffer()) return;
 188. HRESULT result;
 189. result = pBackBuffer->LockRect(backRect, 0, 0);
 190. if (result != S_OK)
 191. {
 192. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 193. new Text("Fehler"),
 194. new Text("Es ist ein Fehler beim rendern aufgetreten."),
 195. MB_ICONERROR);
 196. update();
 197. }
 198. // kopieren zum Bildschrirm
 199. int* bgBuff = uiBild->getBuffer();
 200. int tmpBr = sizeof(D3DCOLOR) * uiBild->getBreite();
 201. for (int y = 0, pitch = 0, bry = 0; y < uiBild->getHeight();
 202. ++y, pitch += backRect->Pitch, bry += uiBild->getBreite())
 203. memcpy(&((BYTE*)backRect->pBits)[pitch], (void*)&(bgBuff[bry]), tmpBr);
 204. // Beende Bild
 205. result = pBackBuffer->UnlockRect();
 206. if (result != S_OK)
 207. {
 208. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 209. new Text("Fehler"),
 210. new Text("Es ist ein Fehler beim rendern aufgetreten."),
 211. MB_ICONERROR);
 212. update();
 213. }
 214. if (result != S_OK)
 215. {
 216. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 217. new Text("Fehler"),
 218. new Text("Es ist ein Fehler beim rendern aufgetreten."),
 219. MB_ICONERROR);
 220. update();
 221. }
 222. result = pDevice->Present(0, 0, 0, 0);
 223. if (result != S_OK)
 224. {
 225. WMessageBox(fenster ? fenster->getFensterHandle() : 0,
 226. new Text("Fehler"),
 227. new Text("Es ist ein Fehler beim rendern aufgetreten."),
 228. MB_ICONERROR);
 229. update();
 230. }
 231. }
 232. Textur* DirectX9::createOrGetTextur(const char* name, Bild* b)
 233. {
 234. Textur* ret = new DX9Textur();
 235. ret->setBildZ(b);
 236. return ret;
 237. }
 238. Bild* DirectX9::zUIRenderBild() const
 239. {
 240. return uiBild;
 241. }
 242. DXBuffer* DirectX9::createIndexBuffer()
 243. {
 244. throw "Unsupported Operation for DirectX9 Graphics API. Use DirectX11 or "
 245. "12";
 246. }
 247. DXBuffer* DirectX9::createVertexBuffer()
 248. {
 249. throw "Unsupported Operation for DirectX9 Graphics API. Use DirectX11 or "
 250. "12";
 251. }
 252. DXBuffer* DirectX9::createStructuredBuffer(int eSize)
 253. {
 254. throw "Unsupported Operation for DirectX9 Graphics API. Use DirectX11 or "
 255. "12";
 256. }