Bild.cpp 89 KB


 1. //---Include---
 2. #include "Bild.h"
 3. #ifdef WIN32
 4. # include <objidl.h>
 5. #endif
 6. #include "AlphaFeld.h"
 7. #include "DateiSystem.h"
 8. #include "Globals.h"
 9. #include "MausEreignis.h"
 10. #include "Rahmen.h"
 11. #include "Scroll.h"
 12. #include "Text.h"
 13. #include "ToolTip.h"
 14. #ifdef WIN32
 15. # include <gdiplus.h>
 16. # pragma comment(lib, "gdiplus.lib")
 17. #endif
 18. #ifndef WIN32
 19. # include <math.h>
 20. # include <stdlib.h>
 21. # include <string.h>
 22. # ifndef max
 23. # define max(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
 24. # endif
 25. # ifndef min
 26. # define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
 27. # endif
 28. #endif
 29. using namespace Framework;
 30. // Inhalt der Bild Klasse aus Bild.h
 31. // Konstruktor
 32. Bild::Bild(bool options)
 33. : ReferenceCounter(),
 34. fc(0),
 35. delFc(1),
 36. size(0, 0),
 37. drawOff(options ? new Punkt[2000] : new Punkt[1]),
 38. dPosA(options ? new Punkt[2000] : new Punkt[1]),
 39. dSizeA(options ? new Punkt[2000] : new Punkt[1]),
 40. doa(0),
 41. alpha(options ? new unsigned char[1000] : new unsigned char[1]),
 42. alphaAnzahl(0),
 43. rend(0),
 44. alpha3D(0)
 45. {
 46. alpha[0] = 0;
 47. }
 48. // Destruktor
 49. Bild::~Bild()
 50. {
 51. if (delFc)
 52. {
 53. delete[] fc;
 54. fc = 0;
 55. }
 56. delete[] dPosA;
 57. delete[] dSizeA;
 58. delete[] alpha;
 59. delete[] drawOff;
 60. }
 61. // privat
 62. inline void Bild::alphaPixelP(int x, int y, int f)
 63. {
 64. alphaPixelP(fc[x + y * size.x], f);
 65. }
 66. inline void Bild::alphaPixelP3D(int x, int y, int f)
 67. {
 68. alphaPixelP3D(fc[x + y * size.x], f);
 69. }
 70. inline void Bild::alphaPixelAssozP(int& fc, int f)
 71. {
 72. unsigned char* fc1 = (unsigned char*)&fc;
 73. unsigned char* fc2 = (unsigned char*)&f;
 74. unsigned char na = (unsigned char)~fc2[3];
 75. unsigned char a = (unsigned char)(fc2[3] + ((na * fc1[3]) >> 8));
 76. if (a == 0) return;
 77. fc1[2] = (unsigned char)((fc2[2] * fc2[3] + ((fc1[2] * na * fc1[3]) >> 8))
 78. / a);
 79. fc1[1] = (unsigned char)((fc2[1] * fc2[3] + ((fc1[1] * na * fc1[3]) >> 8))
 80. / a);
 81. fc1[0] = (unsigned char)((fc2[0] * fc2[3] + ((fc1[0] * na * fc1[3]) >> 8))
 82. / a);
 83. fc1[3] = a;
 84. }
 85. inline void Bild::alphaPixelP3D(int& fc, int colorb)
 86. {
 87. // alphaPixelAssozP( fc, colorb );
 88. // return;
 89. int alpha = ((colorb >> 24) & 0xFF);
 90. int oldAlpha = ((fc >> 24) & 0xFF);
 91. bool newAlpha = alpha > oldAlpha;
 92. int na = (0x100 - alpha);
 93. fc = (((((na * (fc & 0xFF00FF)) >> 8)
 94. + ((alpha * (colorb & 0xFF00FF)) >> 8))
 95. & 0xFF00FF)
 96. | ((((na * (fc & 0x00FF00)) >> 8)
 97. + ((alpha * (colorb & 0x00FF00)) >> 8))
 98. & 0x00FF00)
 99. | ((colorb & 0xFF000000) * newAlpha)
 100. | ((fc & 0xFF000000) * !newAlpha))
 101. * (fc != 0)
 102. | (fc == 0) * colorb;
 103. // unsigned char *fc1 = (unsigned char*)&fc;
 104. // unsigned char *fc2 = (unsigned char*)&colorb;
 105. // unsigned char na = 255-fc2[ 3 ];
 106. // fc1[ 3 ] = fc2[ 3 ];
 107. // fc1[ 2 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 2 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 2 ] * na ) / 255
 108. // ); fc1[ 1 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 1 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 1 ] * na ) /
 109. // 255 ); fc1[ 0 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 0 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 0 ] * na
 110. // ) / 255 );
 111. }
 112. inline void Bild::alphaPixelP(int& fc, int colorb)
 113. {
 114. // alphaPixelAssozP( fc, colorb );
 115. // return;
 116. int alpha = ((colorb >> 24) & 0xFF);
 117. int na = (0x100 - alpha);
 118. fc = ((((na * (fc & 0xFF00FF)) >> 8)
 119. + ((alpha * (colorb & 0xFF00FF)) >> 8))
 120. & 0xFF00FF)
 121. | ((((na * (fc & 0x00FF00)) >> 8)
 122. + ((alpha * (colorb & 0x00FF00)) >> 8))
 123. & 0x00FF00)
 124. | ((fc & 0xFF000000));
 125. // unsigned char *fc1 = (unsigned char*)&fc;
 126. // unsigned char *fc2 = (unsigned char*)&colorb;
 127. // unsigned char na = 255-fc2[ 3 ];
 128. // fc1[ 3 ] = fc2[ 3 ];
 129. // fc1[ 2 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 2 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 2 ] * na ) / 255
 130. // ); fc1[ 1 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 1 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 1 ] * na ) /
 131. // 255 ); fc1[ 0 ] = (unsigned char)( ( fc2[ 0 ] * fc2[ 3 ] + fc1[ 0 ] * na
 132. // ) / 255 );
 133. }
 134. char Bild::getOutCode(Punkt p) const
 135. {
 136. char ret = 0;
 137. if (p.x < dPosA[doa].x) ret = 1;
 138. if (p.x >= dSizeA[doa].x) ret = 2;
 139. if (p.y < dPosA[doa].y) ret |= 4;
 140. if (p.y >= dSizeA[doa].y) ret |= 8;
 141. return ret;
 142. }
 143. void Bild::drawFlatDreieck(
 144. int y1, int y2, float m1, float b1, float m2, float b2, int farbe)
 145. {
 146. const int yStart = max(y1, dPosA[doa].y);
 147. const int yEnd = min(y2, dSizeA[doa].y);
 148. for (int y = yStart; y < yEnd; y++)
 149. {
 150. const int xStart = max((int)(m1 * (float)y + b1 + 0.5f), dPosA[doa].x);
 151. const int xEnd = min((int)(m2 * (float)y + b2 + 0.5f), dSizeA[doa].x);
 152. for (int x = xStart; x < xEnd; x++)
 153. fc[x + y * size.x] = farbe;
 154. }
 155. }
 156. void Bild::drawFlatDreieckTextur(int y1,
 157. int y2,
 158. double m1,
 159. double b1,
 160. double m2,
 161. double b2,
 162. double tx1,
 163. double ty1,
 164. double tx2,
 165. double ty2,
 166. double tx_1o,
 167. double ty_1o,
 168. double tx_2o,
 169. double ty_2o,
 170. double txf,
 171. double tyf,
 172. const Bild& textur)
 173. {
 174. const double yStart = max(y1, dPosA[doa].y);
 175. const double yEnd = min(y2, dSizeA[doa].y);
 176. double tx_1 = tx1 + tx_1o * (yStart - y1),
 177. ty_1 = ty1 + ty_1o * (yStart - y1),
 178. tx_2 = tx2 + tx_2o * (yStart - y1),
 179. ty_2 = ty2 + ty_2o * (yStart - y1);
 180. for (double y = yStart; y < yEnd;
 181. y++, tx_1 += tx_1o, ty_1 += ty_1o, tx_2 += tx_2o, ty_2 += ty_2o)
 182. {
 183. const double xStart = m1 * y + b1;
 184. const double xEnd = m2 * y + b2;
 185. drawLinieHTextur(Vec2<double>(xStart, y),
 186. xEnd - xStart,
 187. Vec2<double>(tx_1, ty_1),
 188. Vec2<double>(tx_2, ty_2),
 189. txf,
 190. tyf,
 191. textur);
 192. }
 193. }
 194. void Bild::drawFlatDreieckAlpha(
 195. int y1, int y2, float m1, float b1, float m2, float b2, int farbe)
 196. {
 197. const int yStart = max((int)(y1 + 0.5), dPosA[doa].y);
 198. const int yEnd = min((int)(y2 + 0.5), dSizeA[doa].y);
 199. if (alpha3D)
 200. {
 201. for (int y = yStart; y < yEnd; y++)
 202. {
 203. const int xStart
 204. = max((int)(m1 * ((float)y + 0.5f) + b1 + 0.5f), dPosA[doa].x);
 205. const int xEnd
 206. = min((int)(m2 * ((float)y + 0.5) + b2 + 0.5f), dSizeA[doa].x);
 207. for (int x = xStart; x < xEnd; x++)
 208. alphaPixelP3D(fc[x + y * size.x], farbe);
 209. }
 210. }
 211. else
 212. {
 213. for (int y = yStart; y < yEnd; y++)
 214. {
 215. const int xStart
 216. = max((int)(m1 * ((float)y + 0.5f) + b1 + 0.5f), dPosA[doa].x);
 217. const int xEnd
 218. = min((int)(m2 * ((float)y + 0.5) + b2 + 0.5f), dSizeA[doa].x);
 219. for (int x = xStart; x < xEnd; x++)
 220. alphaPixelP(fc[x + y * size.x], farbe);
 221. }
 222. }
 223. }
 224. void Bild::drawFlatDreieckTexturAlpha(int y1,
 225. int y2,
 226. double m1,
 227. double b1,
 228. double m2,
 229. double b2,
 230. double tx1,
 231. double ty1,
 232. double tx2,
 233. double ty2,
 234. double tx_1o,
 235. double ty_1o,
 236. double tx_2o,
 237. double ty_2o,
 238. double txf,
 239. double tyf,
 240. const Bild& textur)
 241. {
 242. const double yStart = max(y1, dPosA[doa].y);
 243. const double yEnd = min(y2, dSizeA[doa].y);
 244. double tx_1 = tx1 + tx_1o * (yStart - y1),
 245. ty_1 = ty1 + ty_1o * (yStart - y1),
 246. tx_2 = tx2 + tx_2o * (yStart - y1),
 247. ty_2 = ty2 + ty_2o * (yStart - y1);
 248. for (double y = yStart; y < yEnd;
 249. y++, tx_1 += tx_1o, ty_1 += ty_1o, tx_2 += tx_2o, ty_2 += ty_2o)
 250. {
 251. const double xStart = m1 * y + b1;
 252. const double xEnd = m2 * y + b2;
 253. drawLinieHTexturAlpha(Vec2<double>(xStart, y),
 254. xEnd - xStart,
 255. Vec2<double>(tx_1, ty_1),
 256. Vec2<double>(tx_2, ty_2),
 257. txf,
 258. tyf,
 259. textur);
 260. }
 261. }
 262. void Bild::drawLinieHTextur(Vec2<double> p,
 263. double len,
 264. Vec2<double> ta,
 265. Vec2<double> tb,
 266. double txo,
 267. double tyo,
 268. const Bild& textur) // zeichnet eine horizontale Linie
 269. {
 270. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 271. if (alpha[alphaAnzahl])
 272. {
 273. drawLinieHTexturAlpha(p, len, ta, tb, txo, tyo, textur);
 274. return;
 275. }
 276. if (len < 0)
 277. {
 278. p.x += len;
 279. len = -len;
 280. ta.Swap(tb);
 281. }
 282. int dpx = dPosA[doa].x;
 283. int dpy = dPosA[doa].y;
 284. int dgx = dSizeA[doa].x;
 285. int dgy = dSizeA[doa].y;
 286. if (p.y < dpy || p.y >= dgy) return;
 287. double off = 0;
 288. if (p.x < dpx)
 289. {
 290. off = dpx - p.x;
 291. len -= dpx - p.x;
 292. if (len <= 0) return;
 293. p.x = dpx;
 294. }
 295. if (p.x + len >= dgx)
 296. {
 297. len -= p.x - dgx + len;
 298. if (len <= 0) return;
 299. }
 300. int br = size.x;
 301. int* fc = this->fc + (int)(p.x + (int)p.y * br);
 302. double x = ta.x + txo * off, y = ta.y + tyo * off;
 303. int* buffer = textur.getBuffer();
 304. int txtBr = textur.getBreite();
 305. for (int i = 0; i < len; ++i, ++fc)
 306. {
 307. *fc = buffer[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * txtBr)];
 308. x += txo, y += tyo;
 309. }
 310. rend = 1;
 311. }
 312. void Bild::drawLinieHTexturAlpha(Vec2<double> p,
 313. double len,
 314. Vec2<double> ta,
 315. Vec2<double> tb,
 316. double txo,
 317. double tyo,
 318. const Bild& textur) // zeichnet eine horizontale Linie
 319. {
 320. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 321. if (len < 0)
 322. {
 323. p.x += len;
 324. len = -len;
 325. ta.Swap(tb);
 326. }
 327. int dpx = dPosA[doa].x;
 328. int dpy = dPosA[doa].y;
 329. int dgx = dSizeA[doa].x;
 330. int dgy = dSizeA[doa].y;
 331. if (p.y < dpy || p.y >= dgy) return;
 332. double off = 0;
 333. if (p.x < dpx)
 334. {
 335. off = dpx - p.x;
 336. len -= dpx - p.x;
 337. if (len <= 0) return;
 338. p.x = dpx;
 339. }
 340. if (p.x + len >= dgx)
 341. {
 342. len -= p.x - dgx + len;
 343. if (len <= 0) return;
 344. }
 345. int br = size.x;
 346. int* fc = this->fc + (int)(p.x + (int)p.y * br);
 347. double x = ta.x + txo * off, y = ta.y + tyo * off;
 348. int* buffer = textur.getBuffer();
 349. int txtBr = textur.getBreite();
 350. int f;
 351. if (alpha3D)
 352. {
 353. for (int i = 0; i < len; ++i, ++fc)
 354. {
 355. f = buffer[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * txtBr)];
 356. if (alpha[alphaAnzahl])
 357. {
 358. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 359. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 360. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 361. }
 362. alphaPixelP3D(*fc, f);
 363. x += txo, y += tyo;
 364. }
 365. }
 366. else
 367. {
 368. for (int i = 0; i < len; ++i, ++fc)
 369. {
 370. f = buffer[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * txtBr)];
 371. if (alpha[alphaAnzahl])
 372. {
 373. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 374. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 375. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 376. }
 377. alphaPixelP(*fc, f);
 378. x += txo, y += tyo;
 379. }
 380. }
 381. rend = 1;
 382. }
 383. // nicht constant
 384. // Prüft ob ein Rechteck vollständig oder teilweise in der Zeichen Fläche liegt.
 385. // return 0, falls das Rechteck nicht in der Zeichenfläche liegt, 1 sonst
 386. bool Bild::isAreaDrawable(int x, int y, int b, int h)
 387. {
 388. int dpx = dPosA[doa].x;
 389. int dpy = dPosA[doa].y;
 390. int dgx = dSizeA[doa].x;
 391. int dgy = dSizeA[doa].y;
 392. x += drawOff[doa].x;
 393. y += drawOff[doa].y;
 394. if (x + b < dpx || y + h < dpy || x > dgx || y > dgy) return 0;
 395. return 1;
 396. }
 397. // Wird dieser Flag gesetzt, so wird beim Alpha Blending wenn die vorheriege
 398. // Farbe 0 ist nur die neue mit ihrem Alpha Wert kopiert. Das ist sinnvoll für
 399. // die Verwendung im 3DBildschirm, wo das Gezeichnette Bild später mittels Alpha
 400. // Blending angezeigt wird
 401. void Bild::setAlpha3D(bool erlaubt)
 402. {
 403. alpha3D = erlaubt;
 404. }
 405. void Bild::setAlpha(
 406. unsigned char alpha) // setzt die Transparenz der nachfolgenden Zeichnunge
 407. {
 408. int last = this->alpha[alphaAnzahl];
 409. ++alphaAnzahl;
 410. assert(alphaAnzahl < 1000);
 411. this->alpha[alphaAnzahl]
 412. = (unsigned char)((255 - alpha) > last ? (255 - alpha) : last);
 413. }
 414. void Bild::releaseAlpha() // Löscht alpha
 415. {
 416. --alphaAnzahl;
 417. }
 418. void Bild::setPixelBuffer(int* buffer,
 419. bool deleteBuffer,
 420. int breite,
 421. int height) // setzt den Zeiger auf die Pixel des Bildes
 422. {
 423. if (delFc) delete[] fc;
 424. fc = buffer;
 425. delFc = deleteBuffer;
 426. size.x = breite;
 427. size.y = height;
 428. drawOff[0].x = 0;
 429. drawOff[0].y = 0;
 430. dPosA[0].x = 0;
 431. dPosA[0].y = 0;
 432. dSizeA[0] = size;
 433. alphaAnzahl = 0;
 434. alpha[0] = 0;
 435. doa = 0;
 436. rend = 1;
 437. }
 438. void Bild::neuBild(int breite, int height, int fillColor)
 439. {
 440. if (fc && delFc) delete[] fc;
 441. size.x = breite;
 442. size.y = height;
 443. fc = new int[size.x * size.y];
 444. setFarbe(fillColor);
 445. drawOff[0].x = 0;
 446. drawOff[0].y = 0;
 447. dPosA[0].x = 0;
 448. dPosA[0].y = 0;
 449. dSizeA[0] = size;
 450. alphaAnzahl = 0;
 451. alpha[0] = 0;
 452. doa = 0;
 453. rend = 1;
 454. }
 455. void Bild::setFarbe(int f)
 456. {
 457. if ((f & 0xFF) == ((f >> 8) & 0xFF) && (f & 0xFF) == ((f >> 16) & 0xFF)
 458. && (f & 0xFF) == ((f >> 24) & 0xFF))
 459. memset(fc, f, size.x * size.y * 4);
 460. else
 461. {
 462. for (int *i = fc, *end = i + size.x * size.y; i < end; i++)
 463. *i = f;
 464. }
 465. rend = 1;
 466. }
 467. void Bild::fillRegion(int x, int y, int b, int h, int ff)
 468. {
 469. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 470. if (alpha[alphaAnzahl])
 471. {
 472. alphaRegion(x, y, b, h, ff);
 473. return;
 474. }
 475. int dpx = dPosA[doa].x;
 476. int dpy = dPosA[doa].y;
 477. int dgx = dSizeA[doa].x;
 478. int dgy = dSizeA[doa].y;
 479. x += drawOff[doa].x;
 480. y += drawOff[doa].y;
 481. if (x + b < dpx || y + h < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 482. if (x < dpx)
 483. {
 484. b -= dpx - x;
 485. x = dpx;
 486. }
 487. if (y < dpy)
 488. {
 489. h -= dpy - y;
 490. y = dpy;
 491. }
 492. b = (x + b) >= dgx ? (dgx - x) : b;
 493. h = (y + h) >= dgy ? (dgy - y) : h;
 494. int* pixel = fc + y * size.x + x;
 495. int* rowEnd = pixel + b;
 496. for (int i = 0; i < h; pixel += size.x - b, ++i, rowEnd += size.x)
 497. {
 498. for (; pixel < rowEnd; ++pixel)
 499. *pixel = ff;
 500. }
 501. rend = 1;
 502. }
 503. void Bild::alphaRegion(int x, int y, int b, int h, int ff)
 504. {
 505. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 506. int dpx = dPosA[doa].x;
 507. int dpy = dPosA[doa].y;
 508. int dgx = dSizeA[doa].x;
 509. int dgy = dSizeA[doa].y;
 510. x += drawOff[doa].x;
 511. y += drawOff[doa].y;
 512. if (x + b < dpx || y + h < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 513. if (x < dpx)
 514. {
 515. b -= dpx - x;
 516. x = dpx;
 517. }
 518. if (y < dpy)
 519. {
 520. h -= dpy - y;
 521. y = dpy;
 522. }
 523. b = (x + b) >= dgx ? (dgx - x) : b;
 524. h = (y + h) >= dgy ? (dgy - y) : h;
 525. if (alpha[alphaAnzahl])
 526. {
 527. unsigned char* cf = (unsigned char*)&ff;
 528. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 529. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 530. }
 531. int* pixel = fc + y * size.x + x;
 532. int* rowEnd = pixel + b;
 533. if (alpha3D)
 534. {
 535. for (int i = 0; i < h; pixel += size.x - b, ++i, rowEnd += size.x)
 536. {
 537. for (; pixel < rowEnd; ++pixel)
 538. {
 539. alphaPixelP3D(*pixel, ff);
 540. }
 541. }
 542. }
 543. else
 544. {
 545. for (int i = 0; i < h; pixel += size.x - b, ++i, rowEnd += size.x)
 546. {
 547. for (; pixel < rowEnd; ++pixel)
 548. {
 549. alphaPixelP(*pixel, ff);
 550. }
 551. }
 552. }
 553. rend = 1;
 554. }
 555. void Bild::alphaPixel2D(int i, int f)
 556. {
 557. if (!alpha[alphaAnzahl])
 558. alphaPixelP(fc[i], f);
 559. else
 560. {
 561. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 562. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 563. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 564. alphaPixelP(fc[i], f);
 565. rend = 1;
 566. }
 567. }
 568. void Bild::alphaPixel3D(int i, int f)
 569. {
 570. if (!alpha[alphaAnzahl])
 571. alphaPixelP3D(fc[i], f);
 572. else
 573. {
 574. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 575. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 576. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 577. alphaPixelP3D(fc[i], f);
 578. rend = 1;
 579. }
 580. }
 581. void Bild::alphaPixel2D(int x, int y, int f)
 582. {
 583. if (!alpha[alphaAnzahl]) alphaPixelP(fc[x + y * size.x], f);
 584. if (alpha[alphaAnzahl] < 0xFF)
 585. {
 586. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 587. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 588. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 589. alphaPixelP(fc[x + y * size.x], f);
 590. rend = 1;
 591. }
 592. }
 593. void Bild::alphaPixel3D(int x, int y, int f)
 594. {
 595. if (!alpha[alphaAnzahl]) alphaPixelP3D(fc[x + y * size.x], f);
 596. if (alpha[alphaAnzahl] < 0xFF)
 597. {
 598. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 599. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 600. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 601. alphaPixelP3D(fc[x + y * size.x], f);
 602. rend = 1;
 603. }
 604. }
 605. void Bild::alphaPixelDP2D(int x, int y, int f)
 606. {
 607. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 608. int dpx = dPosA[doa].x;
 609. int dpy = dPosA[doa].y;
 610. int dgx = dSizeA[doa].x;
 611. int dgy = dSizeA[doa].y;
 612. x += drawOff[doa].x;
 613. y += drawOff[doa].y;
 614. if (x < dpx || y < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 615. if (alpha[alphaAnzahl])
 616. {
 617. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 618. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 619. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 620. }
 621. alphaPixelP(fc[x + y * size.x], f);
 622. rend = 1;
 623. }
 624. void Bild::alphaPixelDP3D(int x, int y, int f)
 625. {
 626. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 627. int dpx = dPosA[doa].x;
 628. int dpy = dPosA[doa].y;
 629. int dgx = dSizeA[doa].x;
 630. int dgy = dSizeA[doa].y;
 631. x += drawOff[doa].x;
 632. y += drawOff[doa].y;
 633. if (x < dpx || y < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 634. if (alpha[alphaAnzahl])
 635. {
 636. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 637. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 638. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 639. }
 640. alphaPixelP3D(fc[x + y * size.x], f);
 641. rend = 1;
 642. }
 643. void Bild::alphaPixelDP2D(int i, int f)
 644. {
 645. int x = i % size.x;
 646. int y = i / size.x;
 647. alphaPixelDP2D(x, y, f);
 648. rend = 1;
 649. }
 650. void Bild::alphaPixelDP3D(int i, int f)
 651. {
 652. int x = i % size.x;
 653. int y = i / size.x;
 654. alphaPixelDP3D(x, y, f);
 655. rend = 1;
 656. }
 657. void Bild::setPixelDP(int x, int y, int f)
 658. {
 659. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 660. if (alpha[alphaAnzahl])
 661. {
 662. if (alpha3D)
 663. alphaPixelDP3D(x, y, f);
 664. else
 665. alphaPixelDP2D(x, y, f);
 666. return;
 667. }
 668. int dpx = dPosA[doa].x;
 669. int dpy = dPosA[doa].y;
 670. int dgx = dSizeA[doa].x;
 671. int dgy = dSizeA[doa].y;
 672. x += drawOff[doa].x;
 673. y += drawOff[doa].y;
 674. if (x < dpx || y < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 675. fc[x + y * size.x] = f;
 676. rend = 1;
 677. }
 678. void Bild::setPixelDP(int i, int f)
 679. {
 680. int x = i % size.x;
 681. int y = i / size.x;
 682. setPixelDP(x, y, f);
 683. rend = 1;
 684. }
 685. void Bild::drawLinieH(
 686. int x, int y, int len, int f) // zeichnet eine horizontale Linie
 687. {
 688. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 689. if (alpha[alphaAnzahl])
 690. {
 691. drawLinieHAlpha(x, y, len, f);
 692. return;
 693. }
 694. int dpx = dPosA[doa].x;
 695. int dpy = dPosA[doa].y;
 696. int dgx = dSizeA[doa].x;
 697. int dgy = dSizeA[doa].y;
 698. x += drawOff[doa].x;
 699. y += drawOff[doa].y;
 700. if (y < dpy || y >= dgy) return;
 701. if (x < dpx)
 702. {
 703. len -= dpx - x;
 704. if (len <= 0) return;
 705. x = dpx;
 706. }
 707. if (x + len >= dgx)
 708. {
 709. len -= x - dgx + len;
 710. if (len <= 0) return;
 711. }
 712. int br = size.x;
 713. int* fc = this->fc + x + y * br;
 714. int pval = len < 0 ? -1 : 1;
 715. len = len > 0 ? len : -len;
 716. for (int i = 0; i < len; ++i, fc += pval)
 717. *fc = f;
 718. rend = 1;
 719. }
 720. void Bild::drawLinieV(
 721. int x, int y, int len, int f) // zeichnet eine vertikale Linie
 722. {
 723. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 724. if (alpha[alphaAnzahl])
 725. {
 726. drawLinieVAlpha(x, y, len, f);
 727. return;
 728. }
 729. int dpx = dPosA[doa].x;
 730. int dpy = dPosA[doa].y;
 731. int dgx = dSizeA[doa].x;
 732. int dgy = dSizeA[doa].y;
 733. x += drawOff[doa].x;
 734. y += drawOff[doa].y;
 735. if (x < dpx || x >= dgx) return;
 736. if (y < dpy)
 737. {
 738. len -= dpy - y;
 739. if (len <= 0) return;
 740. y = dpy;
 741. }
 742. if (y + len >= dgy)
 743. {
 744. len -= y - dgy + len;
 745. if (len < 0) return;
 746. }
 747. int br = size.x;
 748. int* fc = this->fc + x + y * br;
 749. int pval = len < 0 ? -br : br;
 750. len = len > 0 ? len : -len;
 751. for (int i = 0; i < len; ++i, fc += pval)
 752. *fc = f;
 753. rend = 1;
 754. }
 755. void Bild::drawLinieHAlpha(
 756. int x, int y, int len, int f) // zeichnet eine horizontale Linie
 757. {
 758. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 759. int dpx = dPosA[doa].x;
 760. int dpy = dPosA[doa].y;
 761. int dgx = dSizeA[doa].x;
 762. int dgy = dSizeA[doa].y;
 763. x += drawOff[doa].x;
 764. y += drawOff[doa].y;
 765. if (y < dpy || y >= dgy) return;
 766. if (x < dpx)
 767. {
 768. len -= dpx - x;
 769. if (len <= 0) return;
 770. x = dpx;
 771. }
 772. if (x + len >= dgx)
 773. {
 774. len -= x - dgx + len;
 775. if (len <= 0) return;
 776. }
 777. int br = size.x;
 778. int pval = len < 0 ? -1 : 1;
 779. len = len > 0 ? len : -len;
 780. int end = 0;
 781. if (alpha[alphaAnzahl])
 782. {
 783. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 784. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 785. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 786. }
 787. if (alpha3D)
 788. {
 789. for (int i = x + y * br; end < len; ++end, i += pval)
 790. {
 791. alphaPixelP3D(fc[i], f);
 792. }
 793. }
 794. else
 795. {
 796. for (int i = x + y * br; end < len; ++end, i += pval)
 797. {
 798. alphaPixelP(fc[i], f);
 799. }
 800. }
 801. rend = 1;
 802. }
 803. void Bild::drawLinieVAlpha(
 804. int x, int y, int len, int f) // zeichnet eine vertikale Linie
 805. {
 806. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 807. int dpx = dPosA[doa].x;
 808. int dpy = dPosA[doa].y;
 809. int dgx = dSizeA[doa].x;
 810. int dgy = dSizeA[doa].y;
 811. x += drawOff[doa].x;
 812. y += drawOff[doa].y;
 813. if (x < dpx || x >= dgx) return;
 814. if (y < dpy)
 815. {
 816. len -= dpy - y;
 817. if (len <= 0) return;
 818. y = dpy;
 819. }
 820. if (y + len >= dgy)
 821. {
 822. len -= y - dgy + len;
 823. if (len < 0) return;
 824. }
 825. int br = size.x;
 826. int pval = len < 0 ? -br : br;
 827. len = len > 0 ? len : -len;
 828. int end = 0;
 829. if (alpha[alphaAnzahl])
 830. {
 831. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 832. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 833. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 834. }
 835. if (alpha3D)
 836. {
 837. for (int i = x + y * br; end < len; ++end, i += pval)
 838. {
 839. alphaPixelP3D(fc[i], f);
 840. }
 841. }
 842. else
 843. {
 844. for (int i = x + y * br; end < len; ++end, i += pval)
 845. {
 846. alphaPixelP(fc[i], f);
 847. }
 848. }
 849. rend = 1;
 850. }
 851. void Bild::drawLinieBordered(Punkt a, Punkt b, int bc, int fc)
 852. {
 853. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 854. if (alpha[alphaAnzahl])
 855. {
 856. drawLinieBorderedAlpha(a, b, bc, fc);
 857. return;
 858. }
 859. a += drawOff[doa];
 860. b += drawOff[doa];
 861. char outCode1 = getOutCode(a);
 862. char outCode2 = getOutCode(b);
 863. bool ok = 0;
 864. while (1)
 865. {
 866. int xMax = dSizeA[doa].x - 1;
 867. int yMax = dSizeA[doa].y - 1;
 868. if (!(outCode1 | outCode2))
 869. {
 870. ok = 1;
 871. break;
 872. }
 873. else if (outCode1 & outCode2)
 874. break;
 875. else
 876. {
 877. int x = 0, y = 0;
 878. char outCodeOut = outCode1 ? outCode1 : outCode2;
 879. if (outCodeOut & 8)
 880. {
 881. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (yMax - a.y) / (b.y - a.y) + 0.5);
 882. y = yMax;
 883. }
 884. else if (outCodeOut & 4)
 885. {
 886. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (dPosA[doa].y - a.y) / (b.y - a.y)
 887. + 0.5);
 888. y = dPosA[doa].y;
 889. }
 890. else if (outCodeOut & 2)
 891. {
 892. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (xMax - a.x) / (b.x - a.x) + 0.5);
 893. x = xMax;
 894. }
 895. else if (outCodeOut & 1)
 896. {
 897. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (dPosA[doa].x - a.x) / (b.x - a.x)
 898. + 0.5);
 899. x = dPosA[doa].x;
 900. }
 901. if (outCodeOut == outCode1)
 902. {
 903. a.x = x;
 904. a.y = y;
 905. outCode1 = getOutCode(a);
 906. }
 907. else
 908. {
 909. b.x = x;
 910. b.y = y;
 911. outCode2 = getOutCode(b);
 912. }
 913. }
 914. }
 915. if (ok)
 916. {
 917. int xlen = b.x - a.x, axlen = abs(xlen);
 918. int ylen = b.y - a.y, aylen = abs(ylen);
 919. double xf = (double)xlen / (aylen ? aylen : 1);
 920. double yf = (double)ylen / (axlen ? axlen : 1);
 921. if (axlen > aylen)
 922. xf = xf < 0 ? -1 : 1;
 923. else
 924. yf = yf < 0 ? -1 : 1;
 925. double x = (double)a.x, y = (double)a.y;
 926. int maxP = (int)(sqrt((float)(xlen * xlen + ylen * ylen)) + 0.5);
 927. int count = 0;
 928. int maxPixel = size.x * size.y;
 929. while (
 930. !((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y) && count < maxP)
 931. {
 932. ++count;
 933. this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)] = fc;
 934. if ((int)((int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel
 935. && this->fc[(int)((int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)]
 936. != fc)
 937. this->fc[(int)((int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)] = bc;
 938. if ((int)((int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel
 939. && this->fc[(int)((int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)]
 940. != fc)
 941. this->fc[(int)((int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)] = bc;
 942. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x) < maxPixel
 943. && this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x)]
 944. != fc)
 945. this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x)] = bc;
 946. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x) < maxPixel
 947. && this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x)]
 948. != fc)
 949. this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x)] = bc;
 950. x += xf, y += yf;
 951. }
 952. rend = 1;
 953. }
 954. }
 955. void Bild::drawLinieBorderedAlpha(Punkt a, Punkt b, int bc, int fc)
 956. {
 957. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 958. a += drawOff[doa];
 959. b += drawOff[doa];
 960. char outCode1 = getOutCode(a);
 961. char outCode2 = getOutCode(b);
 962. bool ok = 0;
 963. while (1)
 964. {
 965. int xMax = dSizeA[doa].x - 1;
 966. int yMax = dSizeA[doa].y - 1;
 967. if (!(outCode1 | outCode2))
 968. {
 969. ok = 1;
 970. break;
 971. }
 972. else if (outCode1 & outCode2)
 973. break;
 974. else
 975. {
 976. int x = 0, y = 0;
 977. char outCodeOut = outCode1 ? outCode1 : outCode2;
 978. if (outCodeOut & 8)
 979. {
 980. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (yMax - a.y) / (b.y - a.y) + 0.5);
 981. y = yMax;
 982. }
 983. else if (outCodeOut & 4)
 984. {
 985. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (dPosA[doa].y - a.y) / (b.y - a.y)
 986. + 0.5);
 987. y = dPosA[doa].y;
 988. }
 989. else if (outCodeOut & 2)
 990. {
 991. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (xMax - a.x) / (b.x - a.x) + 0.5);
 992. x = xMax;
 993. }
 994. else if (outCodeOut & 1)
 995. {
 996. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (dPosA[doa].x - a.x) / (b.x - a.x)
 997. + 0.5);
 998. x = dPosA[doa].x;
 999. }
 1000. if (outCodeOut == outCode1)
 1001. {
 1002. a.x = x;
 1003. a.y = y;
 1004. outCode1 = getOutCode(a);
 1005. }
 1006. else
 1007. {
 1008. b.x = x;
 1009. b.y = y;
 1010. outCode2 = getOutCode(b);
 1011. }
 1012. }
 1013. }
 1014. if (ok)
 1015. {
 1016. int xlen = b.x - a.x, axlen = abs(xlen);
 1017. int ylen = b.y - a.y, aylen = abs(ylen);
 1018. double xf = (double)xlen / (aylen ? aylen : 1);
 1019. double yf = (double)ylen / (axlen ? axlen : 1);
 1020. if (axlen > aylen)
 1021. xf = xf < 0 ? -1 : 1;
 1022. else
 1023. yf = yf < 0 ? -1 : 1;
 1024. double x = (double)a.x, y = (double)a.y;
 1025. if (alpha[alphaAnzahl])
 1026. {
 1027. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1028. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1029. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1030. }
 1031. int maxP = (int)(sqrt((float)(xlen * xlen + ylen * ylen)) + 0.5);
 1032. int count = 0;
 1033. int maxPixel = size.x * size.y;
 1034. if (alpha3D)
 1035. {
 1036. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1037. && count < maxP)
 1038. {
 1039. ++count;
 1040. if ((int)((int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1041. {
 1042. int& pixel
 1043. = this->fc[(int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1044. alphaPixelP3D(pixel, bc);
 1045. }
 1046. if ((int)((int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1047. {
 1048. int& pixel
 1049. = this->fc[(int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1050. alphaPixelP3D(pixel, bc);
 1051. }
 1052. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1053. {
 1054. int& pixel
 1055. = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x];
 1056. alphaPixelP3D(pixel, bc);
 1057. }
 1058. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x) < maxPixel)
 1059. {
 1060. int& pixel
 1061. = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x];
 1062. alphaPixelP3D(pixel, bc);
 1063. }
 1064. x += xf, y += yf;
 1065. }
 1066. count = 0;
 1067. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1068. && count < maxP)
 1069. {
 1070. ++count;
 1071. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1072. alphaPixelP3D(pixel, fc);
 1073. x += xf, y += yf;
 1074. }
 1075. }
 1076. else
 1077. {
 1078. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1079. && count < maxP)
 1080. {
 1081. ++count;
 1082. if ((int)((int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1083. {
 1084. int& pixel
 1085. = this->fc[(int)(x - 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1086. alphaPixelP(pixel, bc);
 1087. }
 1088. if ((int)((int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1089. {
 1090. int& pixel
 1091. = this->fc[(int)(x + 1.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1092. alphaPixelP(pixel, bc);
 1093. }
 1094. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x) < maxPixel)
 1095. {
 1096. int& pixel
 1097. = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y - 0.5) * size.x];
 1098. alphaPixelP(pixel, bc);
 1099. }
 1100. if ((int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x) < maxPixel)
 1101. {
 1102. int& pixel
 1103. = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 1.5) * size.x];
 1104. alphaPixelP(pixel, bc);
 1105. }
 1106. x += xf, y += yf;
 1107. }
 1108. count = 0;
 1109. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1110. && count < maxP)
 1111. {
 1112. ++count;
 1113. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1114. alphaPixelP(pixel, fc);
 1115. x += xf, y += yf;
 1116. }
 1117. }
 1118. rend = 1;
 1119. }
 1120. }
 1121. void Bild::drawLinie(Punkt a,
 1122. Punkt b,
 1123. int fc) // zeichnet eine Linie von Punkt( x1, y1 ) nach Punke( x2, y2 )
 1124. {
 1125. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1126. if (alpha[alphaAnzahl])
 1127. {
 1128. drawLinieAlpha(a, b, fc);
 1129. return;
 1130. }
 1131. a += drawOff[doa];
 1132. b += drawOff[doa];
 1133. char outCode1 = getOutCode(a);
 1134. char outCode2 = getOutCode(b);
 1135. bool ok = 0;
 1136. while (1)
 1137. {
 1138. int xMax = dSizeA[doa].x - 1;
 1139. int yMax = dSizeA[doa].y - 1;
 1140. if (!(outCode1 | outCode2))
 1141. {
 1142. ok = 1;
 1143. break;
 1144. }
 1145. else if (outCode1 & outCode2)
 1146. break;
 1147. else
 1148. {
 1149. int x = 0, y = 0;
 1150. char outCodeOut = outCode1 ? outCode1 : outCode2;
 1151. if (outCodeOut & 8)
 1152. {
 1153. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (yMax - a.y) / (b.y - a.y) + 0.5);
 1154. y = yMax;
 1155. }
 1156. else if (outCodeOut & 4)
 1157. {
 1158. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (dPosA[doa].y - a.y) / (b.y - a.y)
 1159. + 0.5);
 1160. y = dPosA[doa].y;
 1161. }
 1162. else if (outCodeOut & 2)
 1163. {
 1164. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (xMax - a.x) / (b.x - a.x) + 0.5);
 1165. x = xMax;
 1166. }
 1167. else if (outCodeOut & 1)
 1168. {
 1169. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (dPosA[doa].x - a.x) / (b.x - a.x)
 1170. + 0.5);
 1171. x = dPosA[doa].x;
 1172. }
 1173. if (outCodeOut == outCode1)
 1174. {
 1175. a.x = x;
 1176. a.y = y;
 1177. outCode1 = getOutCode(a);
 1178. }
 1179. else
 1180. {
 1181. b.x = x;
 1182. b.y = y;
 1183. outCode2 = getOutCode(b);
 1184. }
 1185. }
 1186. }
 1187. if (ok)
 1188. {
 1189. int xlen = b.x - a.x, axlen = abs(xlen);
 1190. int ylen = b.y - a.y, aylen = abs(ylen);
 1191. double xf = (double)xlen / (aylen ? aylen : 1);
 1192. double yf = (double)ylen / (axlen ? axlen : 1);
 1193. if (axlen > aylen)
 1194. xf = xf < 0 ? -1 : 1;
 1195. else
 1196. yf = yf < 0 ? -1 : 1;
 1197. double x = (double)a.x, y = (double)a.y;
 1198. int maxP = (int)(sqrt((float)(xlen * xlen + ylen * ylen)) + 0.5);
 1199. int count = 0;
 1200. while (
 1201. !((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y) && count < maxP)
 1202. {
 1203. ++count;
 1204. this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)] = fc;
 1205. x += xf, y += yf;
 1206. }
 1207. this->fc[(int)((int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x)] = fc;
 1208. rend = 1;
 1209. }
 1210. }
 1211. void Bild::drawLinieAlpha(Punkt a, Punkt b, int fc)
 1212. {
 1213. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1214. a += drawOff[doa];
 1215. b += drawOff[doa];
 1216. char outCode1 = getOutCode(a);
 1217. char outCode2 = getOutCode(b);
 1218. bool ok = 0;
 1219. while (1)
 1220. {
 1221. int xMax = dSizeA[doa].x - 1;
 1222. int yMax = dSizeA[doa].y - 1;
 1223. if (!(outCode1 | outCode2))
 1224. {
 1225. ok = 1;
 1226. break;
 1227. }
 1228. else if (outCode1 & outCode2)
 1229. break;
 1230. else
 1231. {
 1232. int x = 0, y = 0;
 1233. char outCodeOut = outCode1 ? outCode1 : outCode2;
 1234. if (outCodeOut & 8)
 1235. {
 1236. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (yMax - a.y) / (b.y - a.y) + 0.5);
 1237. y = yMax;
 1238. }
 1239. else if (outCodeOut & 4)
 1240. {
 1241. x = (int)(a.x + (b.x - a.x) * (dPosA[doa].y - a.y) / (b.y - a.y)
 1242. + 0.5);
 1243. y = dPosA[doa].y;
 1244. }
 1245. else if (outCodeOut & 2)
 1246. {
 1247. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (xMax - a.x) / (b.x - a.x) + 0.5);
 1248. x = xMax;
 1249. }
 1250. else if (outCodeOut & 1)
 1251. {
 1252. y = (int)(a.y + (b.y - a.y) * (dPosA[doa].x - a.x) / (b.x - a.x)
 1253. + 0.5);
 1254. x = dPosA[doa].x;
 1255. }
 1256. if (outCodeOut == outCode1)
 1257. {
 1258. a.x = x;
 1259. a.y = y;
 1260. outCode1 = getOutCode(a);
 1261. }
 1262. else
 1263. {
 1264. b.x = x;
 1265. b.y = y;
 1266. outCode2 = getOutCode(b);
 1267. }
 1268. }
 1269. }
 1270. if (ok)
 1271. {
 1272. int xlen = b.x - a.x, axlen = abs(xlen);
 1273. int ylen = b.y - a.y, aylen = abs(ylen);
 1274. double xf = (double)xlen / (aylen ? aylen : 1);
 1275. double yf = (double)ylen / (axlen ? axlen : 1);
 1276. if (axlen > aylen)
 1277. xf = xf < 0 ? -1 : 1;
 1278. else
 1279. yf = yf < 0 ? -1 : 1;
 1280. double x = (double)a.x, y = (double)a.y;
 1281. if (alpha[alphaAnzahl])
 1282. {
 1283. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1284. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1285. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1286. }
 1287. int maxP = (int)(sqrt((float)(xlen * xlen + ylen * ylen)) + 0.5);
 1288. int count = 0;
 1289. if (alpha3D)
 1290. {
 1291. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1292. && count < maxP)
 1293. {
 1294. ++count;
 1295. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1296. alphaPixelP3D(pixel, fc);
 1297. x += xf, y += yf;
 1298. }
 1299. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1300. alphaPixelP3D(pixel, fc);
 1301. }
 1302. else
 1303. {
 1304. while (!((int)(x + 0.5) == b.x && (int)(y + 0.5) == b.y)
 1305. && count < maxP)
 1306. {
 1307. ++count;
 1308. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1309. alphaPixelP(pixel, fc);
 1310. x += xf, y += yf;
 1311. }
 1312. int& pixel = this->fc[(int)(x + 0.5) + (int)(y + 0.5) * size.x];
 1313. alphaPixelP(pixel, fc);
 1314. }
 1315. rend = 1;
 1316. }
 1317. }
 1318. void Bild::fillCircle(int xOff,
 1319. int yOff,
 1320. int r,
 1321. int fc) // zeichnet einen Kreis um Punkt( xOff, yOff ) mit radius r
 1322. {
 1323. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1324. for (int i = r; i > 0; i--)
 1325. drawKreis(xOff, yOff, i, fc);
 1326. }
 1327. void Bild::drawKreis(int xOff,
 1328. int yOff,
 1329. int r,
 1330. int fc) // zeichnet einen Kreis um Punkt( xOff, yOff ) mit radius r
 1331. {
 1332. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1333. if (alpha[alphaAnzahl])
 1334. {
 1335. drawKreisAlpha(xOff, yOff, r, fc);
 1336. return;
 1337. }
 1338. int dpx = dPosA[doa].x;
 1339. int dpy = dPosA[doa].y;
 1340. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1341. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1342. xOff += drawOff[doa].x;
 1343. yOff += drawOff[doa].y;
 1344. if (xOff + r < dpx || xOff - r >= dgx || yOff + r < dpy || yOff - r >= dgy)
 1345. return;
 1346. for (int a = 0; a < r; ++a)
 1347. {
 1348. int b = (int)(sqrt((float)(long)(r * r - a * a)) + 0.5);
 1349. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff + b < dgy
 1350. && yOff + b > dpy)
 1351. this->fc[xOff + a + (yOff + b) * size.x] = fc;
 1352. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff + b < dgy
 1353. && yOff + b > dpy)
 1354. this->fc[xOff - a + (yOff + b) * size.x] = fc;
 1355. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff - b < dgy
 1356. && yOff - b > dpy)
 1357. this->fc[xOff + a + (yOff - b) * size.x] = fc;
 1358. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff - b < dgy
 1359. && yOff - b > dpy)
 1360. this->fc[xOff - a + (yOff - b) * size.x] = fc;
 1361. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff + a < dgy
 1362. && yOff + a > dpy)
 1363. this->fc[xOff + b + (yOff + a) * size.x] = fc;
 1364. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff + a < dgy
 1365. && yOff + a > dpy)
 1366. this->fc[xOff - b + (yOff + a) * size.x] = fc;
 1367. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff - a < dgy
 1368. && yOff - a > dpy)
 1369. this->fc[xOff + b + (yOff - a) * size.x] = fc;
 1370. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff - a < dgy
 1371. && yOff - a > dpy)
 1372. this->fc[xOff - b + (yOff - a) * size.x] = fc;
 1373. }
 1374. rend = 1;
 1375. }
 1376. void Bild::drawKreisAlpha(int xOff, int yOff, int r, int fc)
 1377. {
 1378. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1379. int dpx = dPosA[doa].x;
 1380. int dpy = dPosA[doa].y;
 1381. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1382. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1383. xOff += drawOff[doa].x;
 1384. yOff += drawOff[doa].y;
 1385. if (xOff + r < dpx || xOff - r >= dgx || yOff + r < dpy || yOff - r >= dgy)
 1386. return;
 1387. if (alpha[alphaAnzahl] < 0xFF)
 1388. {
 1389. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1390. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1391. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1392. }
 1393. if (alpha3D)
 1394. {
 1395. for (int a = 0; a < r; ++a)
 1396. {
 1397. int b = (int)(sqrt((float)(long)(r * r - a * a)) + 0.5);
 1398. int* pixel = 0;
 1399. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff + b < dgy
 1400. && yOff + b > dpy)
 1401. {
 1402. pixel = &this->fc[xOff + a + (yOff + b) * size.x];
 1403. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1404. }
 1405. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff + b < dgy
 1406. && yOff + b > dpy)
 1407. {
 1408. pixel = &this->fc[xOff - a + (yOff + b) * size.x];
 1409. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1410. }
 1411. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff - b < dgy
 1412. && yOff - b > dpy)
 1413. {
 1414. pixel = &this->fc[xOff + a + (yOff - b) * size.x];
 1415. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1416. }
 1417. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff - b < dgy
 1418. && yOff - b > dpy)
 1419. {
 1420. pixel = &this->fc[xOff - a + (yOff - b) * size.x];
 1421. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1422. }
 1423. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff + a < dgy
 1424. && yOff + a > dpy)
 1425. {
 1426. pixel = &this->fc[xOff + b + (yOff + a) * size.x];
 1427. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1428. }
 1429. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff + a < dgy
 1430. && yOff + a > dpy)
 1431. {
 1432. pixel = &this->fc[xOff - b + (yOff + a) * size.x];
 1433. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1434. }
 1435. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff - a < dgy
 1436. && yOff - a > dpy)
 1437. {
 1438. pixel = &this->fc[xOff + b + (yOff - a) * size.x];
 1439. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1440. }
 1441. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff - a < dgy
 1442. && yOff - a > dpy)
 1443. {
 1444. pixel = &this->fc[xOff - b + (yOff - a) * size.x];
 1445. alphaPixelP3D(*pixel, fc);
 1446. }
 1447. }
 1448. }
 1449. else
 1450. {
 1451. for (int a = 0; a < r; ++a)
 1452. {
 1453. int b = (int)(sqrt((float)(long)(r * r - a * a)) + 0.5);
 1454. int* pixel = 0;
 1455. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff + b < dgy
 1456. && yOff + b > dpy)
 1457. {
 1458. pixel = &this->fc[xOff + a + (yOff + b) * size.x];
 1459. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1460. }
 1461. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff + b < dgy
 1462. && yOff + b > dpy)
 1463. {
 1464. pixel = &this->fc[xOff - a + (yOff + b) * size.x];
 1465. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1466. }
 1467. if (xOff + a < dgx && xOff + a > dpx && yOff - b < dgy
 1468. && yOff - b > dpy)
 1469. {
 1470. pixel = &this->fc[xOff + a + (yOff - b) * size.x];
 1471. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1472. }
 1473. if (xOff - a < dgx && xOff - a > dpx && yOff - b < dgy
 1474. && yOff - b > dpy)
 1475. {
 1476. pixel = &this->fc[xOff - a + (yOff - b) * size.x];
 1477. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1478. }
 1479. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff + a < dgy
 1480. && yOff + a > dpy)
 1481. {
 1482. pixel = &this->fc[xOff + b + (yOff + a) * size.x];
 1483. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1484. }
 1485. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff + a < dgy
 1486. && yOff + a > dpy)
 1487. {
 1488. pixel = &this->fc[xOff - b + (yOff + a) * size.x];
 1489. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1490. }
 1491. if (xOff + b < dgx && xOff + b > dpx && yOff - a < dgy
 1492. && yOff - a > dpy)
 1493. {
 1494. pixel = &this->fc[xOff + b + (yOff - a) * size.x];
 1495. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1496. }
 1497. if (xOff - b < dgx && xOff - b > dpx && yOff - a < dgy
 1498. && yOff - a > dpy)
 1499. {
 1500. pixel = &this->fc[xOff - b + (yOff - a) * size.x];
 1501. alphaPixelP(*pixel, fc);
 1502. }
 1503. }
 1504. }
 1505. rend = 1;
 1506. }
 1507. void Bild::drawBild(
 1508. int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild) // zeichet zBild
 1509. {
 1510. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1511. if (alpha[alphaAnzahl])
 1512. {
 1513. alphaBild(x, y, br, hi, zBild);
 1514. return;
 1515. }
 1516. int dpx = dPosA[doa].x;
 1517. int dpy = dPosA[doa].y;
 1518. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1519. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1520. x += drawOff[doa].x;
 1521. y += drawOff[doa].y;
 1522. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1523. br = minInt(br, zBild.getBreite());
 1524. hi = minInt(hi, zBild.getHeight());
 1525. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1526. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1527. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1528. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1529. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1530. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1531. int bb = zBild.getBreite();
 1532. int* ff = zBild.getBuffer();
 1533. int xx, ygr, ygr2;
 1534. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1535. {
 1536. ygr = yy * size.x;
 1537. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1538. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1539. fc[xx + ygr] = ff[(xx - xst2 + xst) + ygr2];
 1540. }
 1541. rend = 1;
 1542. }
 1543. void Bild::alphaBildAssoz(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 1544. {
 1545. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1546. int dpx = dPosA[doa].x;
 1547. int dpy = dPosA[doa].y;
 1548. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1549. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1550. x += drawOff[doa].x;
 1551. y += drawOff[doa].y;
 1552. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1553. br = minInt(br, zBild.getBreite());
 1554. hi = minInt(hi, zBild.getHeight());
 1555. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1556. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1557. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1558. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1559. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1560. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1561. int bb = zBild.getBreite();
 1562. int* ff = zBild.getBuffer();
 1563. if (!alpha[alphaAnzahl])
 1564. {
 1565. int xx, ygr, ygr2;
 1566. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1567. {
 1568. ygr = yy * size.x;
 1569. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1570. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1571. alphaPixelAssozP(fc[xx + ygr], ff[(xx - xst2 + xst) + ygr2]);
 1572. }
 1573. }
 1574. else
 1575. {
 1576. int xx, ygr, ygr2;
 1577. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1578. {
 1579. ygr = yy * size.x;
 1580. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1581. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1582. {
 1583. int fc = ff[(xx - xst2 + xst) + ygr2];
 1584. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1585. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1586. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1587. alphaPixelAssozP(this->fc[xx + ygr], fc);
 1588. }
 1589. }
 1590. }
 1591. rend = 1;
 1592. }
 1593. void Bild::alphaBild(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 1594. {
 1595. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1596. int dpx = dPosA[doa].x;
 1597. int dpy = dPosA[doa].y;
 1598. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1599. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1600. x += drawOff[doa].x;
 1601. y += drawOff[doa].y;
 1602. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1603. br = minInt(br, zBild.getBreite());
 1604. hi = minInt(hi, zBild.getHeight());
 1605. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1606. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1607. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1608. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1609. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1610. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1611. int bb = zBild.getBreite();
 1612. int* ff = zBild.getBuffer();
 1613. if (!alpha[alphaAnzahl])
 1614. {
 1615. int xx, ygr, ygr2;
 1616. if (alpha3D)
 1617. {
 1618. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1619. {
 1620. ygr = yy * size.x;
 1621. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1622. int fci = xst2 + ygr;
 1623. int ffi = xst + ygr2;
 1624. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx, ++fci, ++ffi)
 1625. alphaPixelP3D(fc[fci], ff[ffi]);
 1626. }
 1627. }
 1628. else
 1629. {
 1630. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1631. {
 1632. ygr = yy * size.x;
 1633. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1634. int fci = xst2 + ygr;
 1635. int ffi = xst + ygr2;
 1636. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx, ++fci, ++ffi)
 1637. alphaPixelP(fc[fci], ff[ffi]);
 1638. }
 1639. }
 1640. }
 1641. else
 1642. {
 1643. int xx, ygr, ygr2;
 1644. if (alpha3D)
 1645. {
 1646. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1647. {
 1648. ygr = yy * size.x;
 1649. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1650. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1651. {
 1652. int fc = ff[(xx - xst2 + xst) + ygr2];
 1653. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1654. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1655. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1656. alphaPixelP3D(this->fc[xx + ygr], fc);
 1657. }
 1658. }
 1659. }
 1660. else
 1661. {
 1662. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1663. {
 1664. ygr = yy * size.x;
 1665. ygr2 = (yy - yst2 + yst) * bb;
 1666. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1667. {
 1668. int fc = ff[(xx - xst2 + xst) + ygr2];
 1669. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1670. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1671. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1672. alphaPixelP(this->fc[xx + ygr], fc);
 1673. }
 1674. }
 1675. }
 1676. }
 1677. rend = 1;
 1678. }
 1679. void Bild::drawBild90(int x,
 1680. int y,
 1681. int br,
 1682. int hi,
 1683. const Bild& zBild) // Zeichnet ein um 90 Grad nach rchts gedrehtes Bild
 1684. {
 1685. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1686. if (alpha[alphaAnzahl])
 1687. {
 1688. alphaBild90(x, y, br, hi, zBild);
 1689. return;
 1690. }
 1691. int dpx = dPosA[doa].x;
 1692. int dpy = dPosA[doa].y;
 1693. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1694. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1695. x += drawOff[doa].x;
 1696. y += drawOff[doa].y;
 1697. if (x + hi < dpx || y + br < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1698. br = minInt(br, zBild.getHeight());
 1699. hi = minInt(hi, zBild.getBreite());
 1700. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1701. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1702. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1703. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1704. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1705. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1706. int bb = zBild.getBreite();
 1707. int* ff = zBild.getBuffer();
 1708. int yy, xbb;
 1709. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1710. {
 1711. xbb = (zBild.getHeight() - (xx - xst2 + xst + 1)) * bb;
 1712. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1713. fc[xx + yy * size.x] = ff[(yy - yst2 + yst) + xbb];
 1714. }
 1715. rend = 1;
 1716. }
 1717. void Bild::alphaBild90(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 1718. {
 1719. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1720. int dpx = dPosA[doa].x;
 1721. int dpy = dPosA[doa].y;
 1722. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1723. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1724. x += drawOff[doa].x;
 1725. y += drawOff[doa].y;
 1726. if (x + hi < dpx || y + br < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1727. br = minInt(br, zBild.getHeight());
 1728. hi = minInt(hi, zBild.getBreite());
 1729. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1730. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1731. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1732. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1733. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1734. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1735. int bb = zBild.getBreite();
 1736. int* ff = zBild.getBuffer();
 1737. if (!alpha[alphaAnzahl])
 1738. {
 1739. int yy, xbb;
 1740. if (alpha3D)
 1741. {
 1742. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1743. {
 1744. xbb = (zBild.getHeight() - (xx - xst2 + xst + 1)) * bb;
 1745. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1746. alphaPixelP3D(xx, yy, ff[(yy - yst2 + yst) + xbb]);
 1747. }
 1748. }
 1749. else
 1750. {
 1751. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1752. {
 1753. xbb = (zBild.getHeight() - (xx - xst2 + xst + 1)) * bb;
 1754. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1755. alphaPixelP(xx, yy, ff[(yy - yst2 + yst) + xbb]);
 1756. }
 1757. }
 1758. }
 1759. else
 1760. {
 1761. int yy, xbb;
 1762. if (alpha3D)
 1763. {
 1764. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1765. {
 1766. xbb = (zBild.getHeight() - (xx - xst2 + xst + 1)) * bb;
 1767. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1768. {
 1769. int fc = ff[(yy - yst2 + yst) + xbb];
 1770. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1771. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1772. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1773. alphaPixelP3D(xx, yy, fc);
 1774. }
 1775. }
 1776. }
 1777. else
 1778. {
 1779. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1780. {
 1781. xbb = (zBild.getHeight() - (xx - xst2 + xst + 1)) * bb;
 1782. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1783. {
 1784. int fc = ff[(yy - yst2 + yst) + xbb];
 1785. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1786. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1787. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1788. alphaPixelP(xx, yy, fc);
 1789. }
 1790. }
 1791. }
 1792. }
 1793. rend = 1;
 1794. }
 1795. void Bild::drawBild180(int x,
 1796. int y,
 1797. int br,
 1798. int hi,
 1799. const Bild& zBild) // Zeichnet ein um 180 Grad nach rchts gedrehtes Bild
 1800. {
 1801. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1802. if (alpha[alphaAnzahl])
 1803. {
 1804. alphaBild180(x, y, br, hi, zBild);
 1805. return;
 1806. }
 1807. int dpx = dPosA[doa].x;
 1808. int dpy = dPosA[doa].y;
 1809. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1810. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1811. x += drawOff[doa].x;
 1812. y += drawOff[doa].y;
 1813. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1814. br = minInt(br, zBild.getBreite());
 1815. hi = minInt(hi, zBild.getHeight());
 1816. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1817. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1818. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1819. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1820. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1821. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1822. int bb = zBild.getBreite();
 1823. int* ff = zBild.getBuffer();
 1824. int xx, ygr, ybb;
 1825. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1826. {
 1827. ygr = yy * size.x;
 1828. ybb = (zBild.getHeight() - (yy - yst2 + yst + 1)) * bb;
 1829. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1830. fc[xx + ygr] = ff[(bb - (xx - xst2 + xst + 1)) + ybb];
 1831. }
 1832. rend = 1;
 1833. }
 1834. void Bild::alphaBild180(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 1835. {
 1836. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1837. int dpx = dPosA[doa].x;
 1838. int dpy = dPosA[doa].y;
 1839. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1840. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1841. x += drawOff[doa].x;
 1842. y += drawOff[doa].y;
 1843. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1844. br = minInt(br, zBild.getHeight());
 1845. hi = minInt(hi, zBild.getBreite());
 1846. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1847. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1848. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1849. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1850. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1851. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1852. int bb = zBild.getBreite();
 1853. int* ff = zBild.getBuffer();
 1854. if (!alpha[alphaAnzahl])
 1855. {
 1856. int xx, ygr, ybb;
 1857. if (alpha3D)
 1858. {
 1859. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1860. {
 1861. ygr = yy * size.x;
 1862. ybb = (zBild.getHeight() - (yy - yst2 + yst + 1)) * bb;
 1863. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1864. alphaPixelP3D(
 1865. fc[xx + ygr], ff[(bb - (xx - xst2 + xst + 1)) + ybb]);
 1866. }
 1867. }
 1868. else
 1869. {
 1870. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1871. {
 1872. ygr = yy * size.x;
 1873. ybb = (zBild.getHeight() - (yy - yst2 + yst + 1)) * bb;
 1874. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1875. alphaPixelP(
 1876. fc[xx + ygr], ff[(bb - (xx - xst2 + xst + 1)) + ybb]);
 1877. }
 1878. }
 1879. }
 1880. else
 1881. {
 1882. int xx, ygr, ybb;
 1883. if (alpha3D)
 1884. {
 1885. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1886. {
 1887. ygr = yy * size.x;
 1888. ybb = (zBild.getHeight() - (yy - yst2 + yst + 1)) * bb;
 1889. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1890. {
 1891. int fc = ff[(bb - (xx - xst2 + xst + 1)) + ybb];
 1892. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1893. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1894. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1895. alphaPixelP3D(this->fc[xx + ygr], fc);
 1896. }
 1897. }
 1898. }
 1899. else
 1900. {
 1901. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1902. {
 1903. ygr = yy * size.x;
 1904. ybb = (zBild.getHeight() - (yy - yst2 + yst + 1)) * bb;
 1905. for (xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1906. {
 1907. int fc = ff[(bb - (xx - xst2 + xst + 1)) + ybb];
 1908. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 1909. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 1910. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 1911. alphaPixelP(this->fc[xx + ygr], fc);
 1912. }
 1913. }
 1914. }
 1915. }
 1916. rend = 1;
 1917. }
 1918. void Bild::drawBild270(int x,
 1919. int y,
 1920. int br,
 1921. int hi,
 1922. const Bild& zBild) // Zeichnet ein um 270 Grad nach rchts gedrehtes Bild
 1923. {
 1924. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1925. if (alpha[alphaAnzahl])
 1926. {
 1927. alphaBild270(x, y, br, hi, zBild);
 1928. return;
 1929. }
 1930. int dpx = dPosA[doa].x;
 1931. int dpy = dPosA[doa].y;
 1932. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1933. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1934. x += drawOff[doa].x;
 1935. y += drawOff[doa].y;
 1936. if (x + hi < dpx || y + br < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1937. br = minInt(br, zBild.getHeight());
 1938. hi = minInt(hi, zBild.getBreite());
 1939. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1940. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1941. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1942. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1943. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1944. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1945. int bb = zBild.getBreite();
 1946. int* ff = zBild.getBuffer();
 1947. int yy, xbb;
 1948. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1949. {
 1950. xbb = (xx - xst2 + xst) * bb;
 1951. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1952. fc[xx + yy * size.x] = ff[(bb - (yy - yst2 + yst + 1)) + xbb];
 1953. }
 1954. rend = 1;
 1955. }
 1956. void Bild::alphaBild270(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 1957. {
 1958. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 1959. int dpx = dPosA[doa].x;
 1960. int dpy = dPosA[doa].y;
 1961. int dgx = dSizeA[doa].x;
 1962. int dgy = dSizeA[doa].y;
 1963. x += drawOff[doa].x;
 1964. y += drawOff[doa].y;
 1965. if (x + hi < dpx || y + br < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 1966. br = minInt(br, zBild.getHeight());
 1967. hi = minInt(hi, zBild.getBreite());
 1968. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 1969. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 1970. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 1971. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 1972. dgx = minInt(x + br, dgx);
 1973. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 1974. int bb = zBild.getBreite();
 1975. int* ff = zBild.getBuffer();
 1976. if (!alpha[alphaAnzahl])
 1977. {
 1978. int yy, xbb;
 1979. if (alpha3D)
 1980. {
 1981. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1982. {
 1983. xbb = (xx - xst2 + xst) * bb;
 1984. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1985. alphaPixelP3D(
 1986. xx, yy, ff[(bb - (yy - yst2 + yst + 1)) + xbb]);
 1987. }
 1988. }
 1989. else
 1990. {
 1991. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 1992. {
 1993. xbb = (xx - xst2 + xst) * bb;
 1994. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 1995. alphaPixelP(xx, yy, ff[(bb - (yy - yst2 + yst + 1)) + xbb]);
 1996. }
 1997. }
 1998. }
 1999. else
 2000. {
 2001. int yy, xbb;
 2002. if (alpha3D)
 2003. {
 2004. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 2005. {
 2006. xbb = (xx - xst2 + xst) * bb;
 2007. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 2008. {
 2009. int fc = ff[(bb - (yy - yst2 + yst + 1)) + xbb];
 2010. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 2011. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 2012. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 2013. alphaPixelP3D(xx, yy, fc);
 2014. }
 2015. }
 2016. }
 2017. else
 2018. {
 2019. for (int xx = xst2; xx < dgx; ++xx)
 2020. {
 2021. xbb = (xx - xst2 + xst) * bb;
 2022. for (yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 2023. {
 2024. int fc = ff[(bb - (yy - yst2 + yst + 1)) + xbb];
 2025. unsigned char* cf = (unsigned char*)&fc;
 2026. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 2027. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 2028. alphaPixelP(xx, yy, fc);
 2029. }
 2030. }
 2031. }
 2032. }
 2033. rend = 1;
 2034. }
 2035. void Bild::drawBildSkall(
 2036. int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild) // zeichet zBild Skalliert
 2037. {
 2038. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2039. if (alpha[alphaAnzahl])
 2040. {
 2041. alphaBildSkall(x, y, br, hi, zBild);
 2042. return;
 2043. }
 2044. int dpx = dPosA[doa].x;
 2045. int dpy = dPosA[doa].y;
 2046. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2047. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2048. x += drawOff[doa].x;
 2049. y += drawOff[doa].y;
 2050. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 2051. double xo = zBild.getBreite() / (double)br;
 2052. double yo = zBild.getHeight() / (double)hi;
 2053. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 2054. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 2055. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 2056. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 2057. dgx = minInt(x + br, dgx);
 2058. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 2059. int bb = zBild.getBreite();
 2060. int* ff = zBild.getBuffer();
 2061. int xx, ygr, ygr2;
 2062. double xb = 0, yb = yst * yo;
 2063. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy, yb += yo)
 2064. {
 2065. ygr = yy * size.x;
 2066. ygr2 = (int)((yy - yst2 + yst) * yo) * bb;
 2067. for (xx = xst2, xb = xst * xo; xx < dgx; ++xx, xb += xo)
 2068. fc[xx + ygr] = ff[(int)xb + ygr2];
 2069. }
 2070. rend = 1;
 2071. }
 2072. void Bild::alphaBildSkall(int x, int y, int br, int hi, const Bild& zBild)
 2073. {
 2074. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2075. int dpx = dPosA[doa].x;
 2076. int dpy = dPosA[doa].y;
 2077. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2078. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2079. x += drawOff[doa].x;
 2080. y += drawOff[doa].y;
 2081. if (x + br < dpx || y + hi < dpy || x > dgx || y > dgy) return;
 2082. double xo = zBild.getBreite() / (double)br;
 2083. double yo = zBild.getHeight() / (double)hi;
 2084. int xst = maxInt(dpx - x, 0);
 2085. int yst = maxInt(dpy - y, 0);
 2086. int xst2 = maxInt(x, dpx);
 2087. int yst2 = maxInt(y, dpy);
 2088. dgx = minInt(x + br, dgx);
 2089. dgy = minInt(y + hi, dgy);
 2090. int bb = zBild.getBreite();
 2091. int* ff = zBild.getBuffer();
 2092. int xx, ygr, ygr2;
 2093. double xb = 0;
 2094. if (alpha3D)
 2095. {
 2096. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 2097. {
 2098. ygr = yy * size.x;
 2099. ygr2 = (int)((yy - yst2 + yst) * yo) * bb;
 2100. for (xx = xst2, xb = xst * xo; xx < dgx; ++xx, xb += xo)
 2101. {
 2102. int f = ff[(int)xb + ygr2];
 2103. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 2104. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 2105. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 2106. alphaPixelP3D(fc[xx + ygr], f);
 2107. }
 2108. }
 2109. }
 2110. else
 2111. {
 2112. for (int yy = yst2; yy < dgy; ++yy)
 2113. {
 2114. ygr = yy * size.x;
 2115. ygr2 = (int)((yy - yst2 + yst) * yo) * bb;
 2116. for (xx = xst2, xb = xst * xo; xx < dgx; ++xx, xb += xo)
 2117. {
 2118. int f = ff[(int)xb + ygr2];
 2119. unsigned char* cf = (unsigned char*)&f;
 2120. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 2121. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 2122. alphaPixelP(fc[xx + ygr], f);
 2123. }
 2124. }
 2125. }
 2126. rend = 1;
 2127. }
 2128. void Bild::drawDreieck(
 2129. Punkt a, Punkt b, Punkt c, int farbe) // füllt eine Dreieck aus
 2130. {
 2131. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2132. if (alpha[alphaAnzahl])
 2133. {
 2134. drawDreieckAlpha(a, b, c, farbe);
 2135. return;
 2136. }
 2137. int dpx = dPosA[doa].x;
 2138. int dpy = dPosA[doa].y;
 2139. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2140. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2141. a += drawOff[doa];
 2142. b += drawOff[doa];
 2143. c += drawOff[doa];
 2144. if ((a.x < dpx && b.x < dpx && c.x < dpx)
 2145. || (a.y < dpy && b.y < dpy && c.y < dpy)
 2146. || (a.x > dgx && b.x > dgx && c.x > dgx)
 2147. || (a.y > dgy && b.y > dgy && c.y > dgy))
 2148. return;
 2149. if (b.y < a.y) a.Swap(b);
 2150. if (c.y < b.y) b.Swap(c);
 2151. if (b.y < a.y) a.Swap(b);
 2152. if (a.y == b.y)
 2153. {
 2154. if (b.x < a.x) a.Swap(b);
 2155. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2156. const float m3 = (float)(b.x - c.x) / (float)(b.y - c.y);
 2157. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2158. float b3 = (float)b.x - m3 * (float)b.y;
 2159. drawFlatDreieck(b.y, c.y, m2, b2, m3, b3, farbe);
 2160. }
 2161. else if (b.y == c.y)
 2162. {
 2163. if (c.x < b.x) b.Swap(c);
 2164. const float m1 = (float)(a.x - b.x) / (float)(a.y - b.y);
 2165. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2166. float b1 = (float)a.x - m1 * (float)a.y;
 2167. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2168. drawFlatDreieck(a.y, b.y, m1, b1, m2, b2, farbe);
 2169. }
 2170. else
 2171. {
 2172. const float m1 = (float)(a.x - b.x) / (float)(a.y - b.y);
 2173. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2174. const float m3 = (float)(b.x - c.x) / (float)(b.y - c.y);
 2175. float b1 = (float)a.x - m1 * (float)a.y;
 2176. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2177. float b3 = (float)b.x - m3 * (float)b.y;
 2178. const float qx = m2 * (float)b.y + b2;
 2179. if (qx < (float)b.x)
 2180. {
 2181. drawFlatDreieck(a.y, b.y, m2, b2, m1, b1, farbe);
 2182. drawFlatDreieck(b.y, c.y, m2, b2, m3, b3, farbe);
 2183. }
 2184. else
 2185. {
 2186. drawFlatDreieck(a.y, b.y, m1, b1, m2, b2, farbe);
 2187. drawFlatDreieck(b.y, c.y, m3, b3, m2, b2, farbe);
 2188. }
 2189. }
 2190. rend = 1;
 2191. }
 2192. void Bild::drawDreieckTextur(Punkt a,
 2193. Punkt b,
 2194. Punkt c,
 2195. Punkt ta,
 2196. Punkt tb,
 2197. Punkt tc,
 2198. const Bild& textur) // füllt eine Dreieck aus
 2199. {
 2200. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2201. if (alpha[alphaAnzahl])
 2202. {
 2203. drawDreieckTexturAlpha(a, b, c, ta, tb, tc, textur);
 2204. return;
 2205. }
 2206. int dpx = dPosA[doa].x;
 2207. int dpy = dPosA[doa].y;
 2208. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2209. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2210. a += drawOff[doa];
 2211. b += drawOff[doa];
 2212. c += drawOff[doa];
 2213. if ((a.x < dpx && b.x < dpx && c.x < dpx)
 2214. || (a.y < dpy && b.y < dpy && c.y < dpy)
 2215. || (a.x > dgx && b.x > dgx && c.x > dgx)
 2216. || (a.y > dgy && b.y > dgy && c.y > dgy))
 2217. return;
 2218. if (b.y < a.y)
 2219. {
 2220. a.Swap(b);
 2221. ta.Swap(tb);
 2222. }
 2223. if (c.y < b.y)
 2224. {
 2225. b.Swap(c);
 2226. tb.Swap(tc);
 2227. }
 2228. if (b.y < a.y)
 2229. {
 2230. a.Swap(b);
 2231. ta.Swap(tb);
 2232. }
 2233. const double m1 = (double)(a.x - b.x) / (a.y - b.y);
 2234. const double m2 = (double)(a.x - c.x) / (a.y - c.y);
 2235. const double m3 = (double)(b.x - c.x) / (b.y - c.y);
 2236. double b1 = a.x - m1 * a.y;
 2237. double b2 = a.x - m2 * a.y;
 2238. double b3 = b.x - m3 * b.y;
 2239. const double qx = m2 * b.y + b2;
 2240. if (qx < b.x)
 2241. {
 2242. double tx1o, ty1o, tx2o, ty2o;
 2243. if (c.y - a.y)
 2244. {
 2245. tx1o = (double)(tc.x - ta.x) / (c.y - a.y);
 2246. ty1o = (double)(tc.y - ta.y) / (c.y - a.y);
 2247. }
 2248. else
 2249. {
 2250. tx1o = 0;
 2251. ty1o = 0;
 2252. }
 2253. if (b.y - a.y)
 2254. {
 2255. tx2o = (double)(tb.x - ta.x) / (b.y - a.y);
 2256. ty2o = (double)(tb.y - ta.y) / (b.y - a.y);
 2257. }
 2258. else
 2259. {
 2260. tx2o = 0;
 2261. ty2o = 0;
 2262. }
 2263. Vec2<double> q(ta.x + tx1o * (b.y - a.y), ta.y + ty1o * (b.y - a.y));
 2264. double txf, tyf;
 2265. if (b.x - qx)
 2266. {
 2267. txf = (tb.x - q.x) / (b.x - qx);
 2268. tyf = (tb.y - q.y) / (b.x - qx);
 2269. }
 2270. else
 2271. {
 2272. txf = 0;
 2273. tyf = 0;
 2274. }
 2275. drawFlatDreieckTextur(a.y,
 2276. b.y,
 2277. m2,
 2278. b2,
 2279. m1,
 2280. b1,
 2281. ta.x,
 2282. ta.y,
 2283. ta.x,
 2284. ta.y,
 2285. tx1o,
 2286. ty1o,
 2287. tx2o,
 2288. ty2o,
 2289. txf,
 2290. tyf,
 2291. textur);
 2292. if (c.y - b.y)
 2293. {
 2294. tx2o = (double)(tc.x - tb.x) / (c.y - b.y);
 2295. ty2o = (double)(tc.y - tb.y) / (c.y - b.y);
 2296. }
 2297. else
 2298. {
 2299. tx2o = 0;
 2300. ty2o = 0;
 2301. }
 2302. drawFlatDreieckTextur(b.y,
 2303. c.y,
 2304. m2,
 2305. b2,
 2306. m3,
 2307. b3,
 2308. q.x,
 2309. q.y,
 2310. tb.x,
 2311. tb.y,
 2312. tx1o,
 2313. ty1o,
 2314. tx2o,
 2315. ty2o,
 2316. txf,
 2317. tyf,
 2318. textur);
 2319. }
 2320. else
 2321. {
 2322. double tx1o, ty1o, tx2o, ty2o;
 2323. if (b.y - a.y)
 2324. {
 2325. tx1o = (double)(tb.x - ta.x) / (b.y - a.y);
 2326. ty1o = (double)(tb.y - ta.y) / (b.y - a.y);
 2327. }
 2328. else
 2329. {
 2330. tx1o = 0;
 2331. ty1o = 0;
 2332. }
 2333. if (c.y - a.y)
 2334. {
 2335. tx2o = (double)(tc.x - ta.x) / (c.y - a.y);
 2336. ty2o = (double)(tc.y - ta.y) / (c.y - a.y);
 2337. }
 2338. else
 2339. {
 2340. tx2o = 0;
 2341. ty2o = 0;
 2342. }
 2343. Vec2<double> q(ta.x + tx2o * (b.y - a.y), ta.y + ty2o * (b.y - a.y));
 2344. double txf, tyf;
 2345. if (qx - b.x)
 2346. {
 2347. txf = (q.x - tb.x) / (qx - b.x);
 2348. tyf = (q.y - tb.y) / (qx - b.x);
 2349. }
 2350. else
 2351. {
 2352. txf = 0;
 2353. tyf = 0;
 2354. }
 2355. drawFlatDreieckTextur(a.y,
 2356. b.y,
 2357. m1,
 2358. b1,
 2359. m2,
 2360. b2,
 2361. ta.x,
 2362. ta.y,
 2363. ta.x,
 2364. ta.y,
 2365. tx1o,
 2366. ty1o,
 2367. tx2o,
 2368. ty2o,
 2369. txf,
 2370. tyf,
 2371. textur);
 2372. if (c.y - b.y)
 2373. {
 2374. tx1o = (double)(tc.x - tb.x) / (c.y - b.y);
 2375. ty1o = (double)(tc.y - tb.y) / (c.y - b.y);
 2376. }
 2377. else
 2378. {
 2379. tx1o = 0;
 2380. ty1o = 0;
 2381. }
 2382. drawFlatDreieckTextur(b.y,
 2383. c.y,
 2384. m3,
 2385. b3,
 2386. m2,
 2387. b2,
 2388. tb.x,
 2389. tb.y,
 2390. q.x,
 2391. q.y,
 2392. tx1o,
 2393. ty1o,
 2394. tx2o,
 2395. ty2o,
 2396. txf,
 2397. tyf,
 2398. textur);
 2399. }
 2400. rend = 1;
 2401. }
 2402. void Bild::drawDreieckAlpha(
 2403. Punkt a, Punkt b, Punkt c, int farbe) // füllt eine Dreieck aus
 2404. {
 2405. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2406. int dpx = dPosA[doa].x;
 2407. int dpy = dPosA[doa].y;
 2408. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2409. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2410. a += drawOff[doa];
 2411. b += drawOff[doa];
 2412. c += drawOff[doa];
 2413. if ((a.x < dpx && b.x < dpx && c.x < dpx)
 2414. || (a.y < dpy && b.y < dpy && c.y < dpy)
 2415. || (a.x > dgx && b.x > dgx && c.x > dgx)
 2416. || (a.y > dgy && b.y > dgy && c.y > dgy))
 2417. return;
 2418. if (alpha[alphaAnzahl])
 2419. {
 2420. unsigned char* cf = (unsigned char*)&farbe;
 2421. cf[3] = (unsigned char)((cf[3] > alpha[alphaAnzahl])
 2422. * (cf[3] - alpha[alphaAnzahl]));
 2423. }
 2424. if (b.y < a.y) a.Swap(b);
 2425. if (c.y < b.y) b.Swap(c);
 2426. if (b.y < a.y) a.Swap(b);
 2427. if (a.y == b.y)
 2428. {
 2429. if (b.x < a.x) a.Swap(b);
 2430. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2431. const float m3 = (float)(b.x - c.x) / (float)(b.y - c.y);
 2432. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2433. float b3 = (float)b.x - m3 * (float)b.y;
 2434. drawFlatDreieckAlpha(b.y, c.y, m2, b2, m3, b3, farbe);
 2435. }
 2436. else if (b.y == c.y)
 2437. {
 2438. if (c.x < b.x) b.Swap(c);
 2439. const float m1 = (float)(a.x - b.x) / (float)(a.y - b.y);
 2440. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2441. float b1 = (float)a.x - m1 * (float)a.y;
 2442. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2443. drawFlatDreieckAlpha(a.y, b.y, m1, b1, m2, b2, farbe);
 2444. }
 2445. else
 2446. {
 2447. const float m1 = (float)(a.x - b.x) / (float)(a.y - b.y);
 2448. const float m2 = (float)(a.x - c.x) / (float)(a.y - c.y);
 2449. const float m3 = (float)(b.x - c.x) / (float)(b.y - c.y);
 2450. float b1 = (float)a.x - m1 * (float)a.y;
 2451. float b2 = (float)a.x - m2 * (float)a.y;
 2452. float b3 = (float)b.x - m3 * (float)b.y;
 2453. const float qx = m2 * (float)b.y + b2;
 2454. if (qx < (float)b.x)
 2455. {
 2456. drawFlatDreieckAlpha(a.y, b.y, m2, b2, m1, b1, farbe);
 2457. drawFlatDreieckAlpha(b.y, c.y, m2, b2, m3, b3, farbe);
 2458. }
 2459. else
 2460. {
 2461. drawFlatDreieckAlpha(a.y, b.y, m1, b1, m2, b2, farbe);
 2462. drawFlatDreieckAlpha(b.y, c.y, m3, b3, m2, b2, farbe);
 2463. }
 2464. }
 2465. rend = 1;
 2466. }
 2467. void Bild::drawDreieckTexturAlpha(Punkt a,
 2468. Punkt b,
 2469. Punkt c,
 2470. Punkt ta,
 2471. Punkt tb,
 2472. Punkt tc,
 2473. const Bild& textur) // füllt eine Dreieck aus
 2474. {
 2475. if (alpha[alphaAnzahl] == 0xFF) return;
 2476. int dpx = dPosA[doa].x;
 2477. int dpy = dPosA[doa].y;
 2478. int dgx = dSizeA[doa].x;
 2479. int dgy = dSizeA[doa].y;
 2480. a += drawOff[doa];
 2481. b += drawOff[doa];
 2482. c += drawOff[doa];
 2483. if ((a.x < dpx && b.x < dpx && c.x < dpx)
 2484. || (a.y < dpy && b.y < dpy && c.y < dpy)
 2485. || (a.x > dgx && b.x > dgx && c.x > dgx)
 2486. || (a.y > dgy && b.y > dgy && c.y > dgy))
 2487. return;
 2488. if (b.y < a.y)
 2489. {
 2490. a.Swap(b);
 2491. ta.Swap(tb);
 2492. }
 2493. if (c.y < b.y)
 2494. {
 2495. b.Swap(c);
 2496. tb.Swap(tc);
 2497. }
 2498. if (b.y < a.y)
 2499. {
 2500. a.Swap(b);
 2501. ta.Swap(tb);
 2502. }
 2503. const double m1 = (double)(a.x - b.x) / (a.y - b.y);
 2504. const double m2 = (double)(a.x - c.x) / (a.y - c.y);
 2505. const double m3 = (double)(b.x - c.x) / (b.y - c.y);
 2506. double b1 = a.x - m1 * a.y;
 2507. double b2 = a.x - m2 * a.y;
 2508. double b3 = b.x - m3 * b.y;
 2509. const double qx = m2 * b.y + b2;
 2510. if (qx < b.x)
 2511. {
 2512. double tx1o, ty1o, tx2o, ty2o;
 2513. if (c.y - a.y)
 2514. {
 2515. tx1o = (double)(tc.x - ta.x) / (c.y - a.y);
 2516. ty1o = (double)(tc.y - ta.y) / (c.y - a.y);
 2517. }
 2518. else
 2519. {
 2520. tx1o = 0;
 2521. ty1o = 0;
 2522. }
 2523. if (b.y - a.y)
 2524. {
 2525. tx2o = (double)(tb.x - ta.x) / (b.y - a.y);
 2526. ty2o = (double)(tb.y - ta.y) / (b.y - a.y);
 2527. }
 2528. else
 2529. {
 2530. tx2o = 0;
 2531. ty2o = 0;
 2532. }
 2533. Vec2<double> q(ta.x + tx1o * (b.y - a.y), ta.y + ty1o * (b.y - a.y));
 2534. double txf, tyf;
 2535. if (b.x - qx)
 2536. {
 2537. txf = (tb.x - q.x) / (b.x - qx);
 2538. tyf = (tb.y - q.y) / (b.x - qx);
 2539. }
 2540. else
 2541. {
 2542. txf = 0;
 2543. tyf = 0;
 2544. }
 2545. drawFlatDreieckTexturAlpha(a.y,
 2546. b.y,
 2547. m2,
 2548. b2,
 2549. m1,
 2550. b1,
 2551. ta.x,
 2552. ta.y,
 2553. ta.x,
 2554. ta.y,
 2555. tx1o,
 2556. ty1o,
 2557. tx2o,
 2558. ty2o,
 2559. txf,
 2560. tyf,
 2561. textur);
 2562. if (c.y - b.y)
 2563. {
 2564. tx2o = (double)(tc.x - tb.x) / (c.y - b.y);
 2565. ty2o = (double)(tc.y - tb.y) / (c.y - b.y);
 2566. }
 2567. else
 2568. {
 2569. tx2o = 0;
 2570. ty2o = 0;
 2571. }
 2572. drawFlatDreieckTexturAlpha(b.y,
 2573. c.y,
 2574. m2,
 2575. b2,
 2576. m3,
 2577. b3,
 2578. q.x,
 2579. q.y,
 2580. tb.x,
 2581. tb.y,
 2582. tx1o,
 2583. ty1o,
 2584. tx2o,
 2585. ty2o,
 2586. txf,
 2587. tyf,
 2588. textur);
 2589. }
 2590. else
 2591. {
 2592. double tx1o, ty1o, tx2o, ty2o;
 2593. if (b.y - a.y)
 2594. {
 2595. tx1o = (double)(tb.x - ta.x) / (b.y - a.y);
 2596. ty1o = (double)(tb.y - ta.y) / (b.y - a.y);
 2597. }
 2598. else
 2599. {
 2600. tx1o = 0;
 2601. ty1o = 0;
 2602. }
 2603. if (c.y - a.y)
 2604. {
 2605. tx2o = (double)(tc.x - ta.x) / (c.y - a.y);
 2606. ty2o = (double)(tc.y - ta.y) / (c.y - a.y);
 2607. }
 2608. else
 2609. {
 2610. tx2o = 0;
 2611. ty2o = 0;
 2612. }
 2613. Vec2<double> q(ta.x + tx2o * (b.y - a.y), ta.y + ty2o * (b.y - a.y));
 2614. double txf, tyf;
 2615. if (qx - b.x)
 2616. {
 2617. txf = (q.x - tb.x) / (qx - b.x);
 2618. tyf = (q.y - tb.y) / (qx - b.x);
 2619. }
 2620. else
 2621. {
 2622. txf = 0;
 2623. tyf = 0;
 2624. }
 2625. drawFlatDreieckTexturAlpha(a.y,
 2626. b.y,
 2627. m1,
 2628. b1,
 2629. m2,
 2630. b2,
 2631. ta.x,
 2632. ta.y,
 2633. ta.x,
 2634. ta.y,
 2635. tx1o,
 2636. ty1o,
 2637. tx2o,
 2638. ty2o,
 2639. txf,
 2640. tyf,
 2641. textur);
 2642. if (c.y - b.y)
 2643. {
 2644. tx1o = (double)(tc.x - tb.x) / (c.y - b.y);
 2645. ty1o = (double)(tc.y - tb.y) / (c.y - b.y);
 2646. }
 2647. else
 2648. {
 2649. tx1o = 0;
 2650. ty1o = 0;
 2651. }
 2652. drawFlatDreieckTexturAlpha(b.y,
 2653. c.y,
 2654. m3,
 2655. b3,
 2656. m2,
 2657. b2,
 2658. tb.x,
 2659. tb.y,
 2660. q.x,
 2661. q.y,
 2662. tx1o,
 2663. ty1o,
 2664. tx2o,
 2665. ty2o,
 2666. txf,
 2667. tyf,
 2668. textur);
 2669. }
 2670. rend = 1;
 2671. }
 2672. void Bild::replaceColorWithAlpha(int color)
 2673. {
 2674. int r = (color & 0xFF0000) >> 16;
 2675. int g = (color & 0xFF00) >> 8;
 2676. int b = color & 0xFF;
 2677. int dx = drawOff[doa].x, dy = drawOff[doa].y;
 2678. int xx = dPosA[doa].x, yy = dPosA[doa].y;
 2679. int bb = dSizeA[doa].x, hh = dSizeA[doa].y;
 2680. for (int y = dy + yy; y < hh; y++)
 2681. {
 2682. int ygr = y * size.x;
 2683. for (int x = dx + xx; x < bb; x++)
 2684. {
 2685. unsigned char* cf = (unsigned char*)&(fc[x + ygr]);
 2686. int abstand = (int)sqrt(
 2687. (float)((r - cf[2]) * (r - cf[2]) + (g - cf[1]) * (g - cf[1])
 2688. + (b - cf[0]) * (b - cf[0])));
 2689. if (abstand > 255) abstand = 255;
 2690. cf[3] = (unsigned char)(abstand);
 2691. }
 2692. }
 2693. }
 2694. bool Bild::setDrawOptions(
 2695. const Punkt& pos, const Punkt& gr) // setzt die Drawoptionen
 2696. {
 2697. int dx = drawOff[doa].x, dy = drawOff[doa].y;
 2698. int xx = dPosA[doa].x, yy = dPosA[doa].y;
 2699. int bb = dSizeA[doa].x, hh = dSizeA[doa].y;
 2700. if (dx + pos.x + gr.x < 0 || dy + pos.y + gr.y < 0 || dx + pos.x >= size.x
 2701. || dy + pos.y >= size.y)
 2702. return 0;
 2703. if (pos.x + gr.x + dx < xx || pos.y + gr.y + dy < yy || dx + pos.x >= bb
 2704. || dy + pos.y >= hh)
 2705. return 0;
 2706. ++doa;
 2707. assert(doa < 2000);
 2708. dPosA[doa].x = maxInt(pos.x + dx, xx);
 2709. dPosA[doa].y = maxInt(pos.y + dy, yy);
 2710. dSizeA[doa].x = minInt(pos.x + gr.x + dx, bb);
 2711. dSizeA[doa].y = minInt(pos.y + gr.y + dy, hh);
 2712. drawOff[doa].x = dx + pos.x;
 2713. drawOff[doa].y = dy + pos.y;
 2714. return 1;
 2715. }
 2716. bool Bild::setDrawOptions(int x, int y, int br, int hi)
 2717. {
 2718. int dx = drawOff[doa].x, dy = drawOff[doa].y;
 2719. int xx = dPosA[doa].x, yy = dPosA[doa].y;
 2720. int bb = dSizeA[doa].x, hh = dSizeA[doa].y;
 2721. if (dx + x + br < 0 || dy + y + hi < 0 || dx + x >= size.x
 2722. || dy + y >= size.y)
 2723. return 0;
 2724. if (x + br + dx < xx || y + hi + dy < yy || dx + x >= bb || dy + y >= hh)
 2725. return 0;
 2726. ++doa;
 2727. assert(doa < 2000);
 2728. dPosA[doa].x = maxInt(x + dx, xx);
 2729. dPosA[doa].y = maxInt(y + dy, yy);
 2730. dSizeA[doa].x = minInt(x + br + dx, bb);
 2731. dSizeA[doa].y = minInt(y + hi + dy, hh);
 2732. drawOff[doa].x = dx + x;
 2733. drawOff[doa].y = dy + y;
 2734. return 1;
 2735. }
 2736. bool Bild::setDrawOptionsErzwingen(
 2737. const Punkt& pos, const Punkt& gr) // setzt die Drawoptionen
 2738. {
 2739. int dx = drawOff[doa].x, dy = drawOff[doa].y;
 2740. if (dx + pos.x + gr.x < 0 || dy + pos.y + gr.y < 0 || dx + pos.x >= size.x
 2741. || dy + pos.y >= size.y)
 2742. return 0;
 2743. ++doa;
 2744. assert(doa < 2000);
 2745. dPosA[doa].x = maxInt(pos.x + dx, 0);
 2746. dPosA[doa].y = maxInt(pos.y + dy, 0);
 2747. dSizeA[doa].x = minInt(pos.x + gr.x + dx, size.x);
 2748. dSizeA[doa].y = minInt(pos.y + gr.y + dy, size.y);
 2749. drawOff[doa].x = dx + pos.x;
 2750. drawOff[doa].y = dy + pos.y;
 2751. return 1;
 2752. }
 2753. bool Bild::setDrawOptionsErzwingen(
 2754. int x, int y, int br, int hi) // setzt die Drawoptionen
 2755. {
 2756. int dx = drawOff[doa].x, dy = drawOff[doa].y;
 2757. if (dx + x + br < 0 || dy + y + hi < 0 || dx + x >= size.x
 2758. || dy + y >= size.y)
 2759. return 0;
 2760. ++doa;
 2761. assert(doa < 2000);
 2762. dPosA[doa].x = maxInt(x + dx, 0);
 2763. dPosA[doa].y = maxInt(y + dy, 0);
 2764. dSizeA[doa].x = minInt(x + br + dx, size.x);
 2765. dSizeA[doa].y = minInt(y + hi + dy, size.y);
 2766. drawOff[doa].x = dx + x;
 2767. drawOff[doa].y = dy + y;
 2768. return 1;
 2769. }
 2770. void Bild::setDrawOptionsReset()
 2771. {
 2772. ++doa;
 2773. dPosA[doa].x = 0;
 2774. dPosA[doa].y = 0;
 2775. dSizeA[doa].x = size.x;
 2776. dSizeA[doa].y = size.y;
 2777. drawOff[doa].x = 0;
 2778. drawOff[doa].y = 0;
 2779. }
 2780. void Bild::addScrollOffset(int xOff, int yOff) // setzt ScrollOffset
 2781. {
 2782. drawOff[doa].x -= xOff;
 2783. drawOff[doa].y -= yOff;
 2784. }
 2785. void Bild::releaseDrawOptions() // setzt die Drawoptionen zurück
 2786. {
 2787. --doa;
 2788. }
 2789. bool Bild::getRend()
 2790. {
 2791. bool ret = rend;
 2792. rend = 0;
 2793. return ret;
 2794. }
 2795. // constant
 2796. int* Bild::getBuffer() const // gibt buffer zurück
 2797. {
 2798. return fc;
 2799. }
 2800. int Bild::getPixel(int x, int y) const
 2801. {
 2802. if (x < 0 || y < 0 || x >= size.x || y >= size.y) return 0;
 2803. return fc[x + y * size.x];
 2804. }
 2805. const Punkt& Bild::getSize() const // gibt die Größe zurück
 2806. {
 2807. return size;
 2808. }
 2809. int Bild::getBreite() const // gibt die Breite zurück
 2810. {
 2811. return size.x;
 2812. }
 2813. int Bild::getHeight() const // gibt die Höhe zurück
 2814. {
 2815. return size.y;
 2816. }
 2817. unsigned char Bild::getAlpha() const // gibt den Alpha wert zurück
 2818. {
 2819. return (unsigned char)(255 - alpha[alphaAnzahl]);
 2820. }
 2821. const Punkt& Bild::getDrawPos() const
 2822. {
 2823. return dPosA[doa];
 2824. }
 2825. const Punkt& Bild::getDrawGr() const
 2826. {
 2827. return dSizeA[doa];
 2828. }
 2829. const Punkt& Bild::getDrawOff() const
 2830. {
 2831. return drawOff[doa];
 2832. }
 2833. bool Bild::hasAlpha3D() const
 2834. {
 2835. return alpha3D;
 2836. }
 2837. int Bild::getAverageColor() const
 2838. {
 2839. double a = 0;
 2840. double r = 0;
 2841. double g = 0;
 2842. double b = 0;
 2843. for (int i = 0; i < size.x * size.y; i++)
 2844. {
 2845. float currentA = (float)(fc[i] >> 24) / 255.f;
 2846. a = a + currentA;
 2847. r = r + (double)((float)((fc[i] >> 16) & 0xFF) * currentA);
 2848. g = g + (double)((float)((fc[i] >> 8) & 0xFF) * currentA);
 2849. b = b + (double)((float)(fc[i] & 0xFF) * currentA);
 2850. }
 2851. a = a / (size.x * size.y);
 2852. r = (r / (size.x * size.y)) / a;
 2853. g = (g / (size.x * size.y)) / a;
 2854. b = (b / (size.x * size.y)) / a;
 2855. a = a * 255;
 2856. return ((((int)a) & 0xFF) << 24) | ((((int)r) & 0xFF) << 16)
 2857. | ((((int)g) & 0xFF) << 8) | (((int)b) & 0xFF);
 2858. }
 2859. // Inhalt der BildZ Klasse aus Bild.h
 2860. // Konstruktor
 2861. BildZ::BildZ()
 2862. : ZeichnungHintergrund(),
 2863. bild(0)
 2864. {
 2865. style = Style::MELockZeichnung;
 2866. mak = _ret1ME;
 2867. }
 2868. // Destruktor
 2869. BildZ::~BildZ()
 2870. {
 2871. if (bild) bild->release();
 2872. }
 2873. void BildZ::doMausEreignis(MausEreignis& me, bool userRet) // ruft Mak auf
 2874. {
 2875. if (userRet)
 2876. {
 2877. int rbr = 0;
 2878. if (hatStyle(Style::Rahmen) && rahmen) rbr = rahmen->getRBreite();
 2879. bool vs = hatStyle(Style::VScroll) && vertikalScrollBar;
 2880. bool hs = hatStyle(Style::HScroll) && horizontalScrollBar;
 2881. if (vs)
 2882. {
 2883. if (hs)
 2884. horizontalScrollBar->doMausMessage(
 2885. rbr, gr.y - rbr - 15, gr.x - rbr * 2 - 15, 15, me);
 2886. vertikalScrollBar->doMausMessage(
 2887. gr.x - rbr - 15, rbr, 15, gr.y - rbr * 2, me);
 2888. }
 2889. else if (hs)
 2890. horizontalScrollBar->doMausMessage(
 2891. rbr, gr.y - rbr - 15, gr.x - rbr * 2, 15, me);
 2892. }
 2893. me.verarbeitet = userRet;
 2894. }
 2895. // nicht constant
 2896. void BildZ::setBildZ(Bild* b) // setzt das Bild
 2897. {
 2898. if (bild) bild->release();
 2899. bild = b;
 2900. if (!vertikalScrollBar) vertikalScrollBar = new VScrollBar();
 2901. if (!horizontalScrollBar) horizontalScrollBar = new HScrollBar();
 2902. if (b)
 2903. {
 2904. horizontalScrollBar->getScrollData()->max = b->getBreite();
 2905. vertikalScrollBar->getScrollData()->max = b->getHeight();
 2906. }
 2907. rend = 1;
 2908. }
 2909. void BildZ::setBild(Bild* b)
 2910. {
 2911. if (!bild) bild = new Bild();
 2912. bild->neuBild(b->getBreite(), b->getHeight(), 0);
 2913. bild->drawBild(0, 0, b->getBreite(), b->getHeight(), *b);
 2914. if (!vertikalScrollBar) vertikalScrollBar = new VScrollBar();
 2915. if (!horizontalScrollBar) horizontalScrollBar = new HScrollBar();
 2916. horizontalScrollBar->getScrollData()->max = b->getBreite();
 2917. vertikalScrollBar->getScrollData()->max = b->getHeight();
 2918. b->release();
 2919. rend = 1;
 2920. }
 2921. bool BildZ::tick(double tickVal) // tick
 2922. {
 2923. return ZeichnungHintergrund::tick(tickVal);
 2924. }
 2925. void BildZ::render(Bild& zRObj) // zeichnet nach zRObj
 2926. {
 2927. if (hatStyle(Style::Sichtbar))
 2928. {
 2929. ZeichnungHintergrund::render(zRObj);
 2930. lockZeichnung();
 2931. if (!zRObj.setDrawOptions(innenPosition, innenSize))
 2932. {
 2933. unlockZeichnung();
 2934. return;
 2935. }
 2936. if (bild)
 2937. {
 2938. int x = 0;
 2939. int y = 0;
 2940. int br = innenSize.x;
 2941. int hi = innenSize.y;
 2942. if (!(vertikalScrollBar && hatStyle(Style::VScroll))
 2943. && !(horizontalScrollBar && hatStyle(Style::HScroll)))
 2944. {
 2945. if (hatStyle(Style::Alpha))
 2946. {
 2947. if (hatStyle(Style::Skalliert))
 2948. zRObj.alphaBildSkall(x, y, br, hi, *bild);
 2949. else
 2950. zRObj.alphaBild(x, y, br, hi, *bild);
 2951. }
 2952. else
 2953. {
 2954. if (hatStyle(Style::Skalliert))
 2955. zRObj.drawBildSkall(x, y, br, hi, *bild);
 2956. else
 2957. zRObj.drawBild(x, y, br, hi, *bild);
 2958. }
 2959. }
 2960. else
 2961. {
 2962. if (!zRObj.setDrawOptions(x, y, br, hi))
 2963. {
 2964. zRObj.releaseDrawOptions();
 2965. unlockZeichnung();
 2966. return;
 2967. }
 2968. if (hatStyle(Style::Alpha))
 2969. zRObj.alphaBild(-horizontalScrollBar->getScroll(),
 2970. -vertikalScrollBar->getScroll(),
 2971. bild->getBreite(),
 2972. bild->getHeight(),
 2973. *bild);
 2974. else
 2975. zRObj.drawBild(-horizontalScrollBar->getScroll(),
 2976. -vertikalScrollBar->getScroll(),
 2977. bild->getBreite(),
 2978. bild->getHeight(),
 2979. *bild);
 2980. zRObj.releaseDrawOptions();
 2981. }
 2982. }
 2983. zRObj.releaseDrawOptions();
 2984. unlockZeichnung();
 2985. }
 2986. }
 2987. // constant
 2988. Bild* BildZ::getBild() const // gibt das Bild zurück
 2989. {
 2990. if (bild) return dynamic_cast<Bild*>(bild->getThis());
 2991. return 0;
 2992. }
 2993. Bild* BildZ::zBild() const
 2994. {
 2995. return bild;
 2996. }
 2997. Zeichnung* BildZ::dublizieren() const // erstellt eine Kopie des Zeichnungs
 2998. {
 2999. BildZ* obj = new BildZ();
 3000. obj->setPosition(pos);
 3001. obj->setSize(gr);
 3002. obj->setMausEreignisParameter(makParam);
 3003. obj->setTastaturEreignisParameter(takParam);
 3004. obj->setMausEreignis(mak);
 3005. obj->setTastaturEreignis(tak);
 3006. if (toolTip) obj->setToolTipZ((ToolTip*)toolTip->dublizieren());
 3007. obj->setStyle(style);
 3008. obj->setHintergrundFarbe(hintergrundFarbe);
 3009. if (hintergrundFeld)
 3010. obj->setAlphaFeldZ((AlphaFeld*)hintergrundFeld->dublizieren());
 3011. if (rahmen) obj->setRahmenZ((Rahmen*)rahmen->dublizieren());
 3012. if (hintergrundBild)
 3013. obj->setHintergrundBild(
 3014. dynamic_cast<Bild*>(hintergrundBild->getThis()));
 3015. if (bild) obj->setBild(dynamic_cast<Bild*>(bild->getThis()));
 3016. obj->setStyle(style);
 3017. return obj;
 3018. }
 3019. #ifdef WIN32
 3020. Bild* Framework::ladeBild(const char* pfad, Text* zError)
 3021. {
 3022. Text p = pfad;
 3023. Text* txt = p.getTeilText(p.positionVon('.', p.anzahlVon('.') - 1));
 3024. if (!(txt->istGleich(".bmp") || txt->istGleich(".jpg")
 3025. || txt->istGleich(".gif") || txt->istGleich(".png")))
 3026. {
 3027. zError->setText("Die Angegebene Datei ist keine gueltige Bilddatei!");
 3028. txt->release();
 3029. return 0;
 3030. }
 3031. txt->release();
 3032. wchar_t* name = new wchar_t[p.getLength() + 1];
 3033. for (int i = 0; i < p.getLength(); i++)
 3034. name[i] = (wchar_t)p.getText()[i];
 3035. name[p.getLength()] = '\0';
 3036. Gdiplus::Bitmap bitmap(name);
 3037. Gdiplus::Color pix;
 3038. delete[] name;
 3039. Bild* ret = new Bild();
 3040. ret->neuBild(bitmap.GetWidth(), bitmap.GetHeight(), 0);
 3041. int* buff = ret->getBuffer();
 3042. for (unsigned int i = 0; i < bitmap.GetWidth() * bitmap.GetHeight(); i++)
 3043. {
 3044. bitmap.GetPixel(i % bitmap.GetWidth(), i / bitmap.GetWidth(), &pix);
 3045. buff[i] = pix.GetValue();
 3046. }
 3047. return ret;
 3048. }
 3049. #endif